ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 28 มกราคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป United States Postal Service (USPS) ได้ปรับขึ้นอัตราค่าไปรษณีย์ทั้งระบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการงานกงสุลทราบ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทางชั่วคราว และหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) และประสงค์ขอรับเล่มหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัว ทางไปรษณีย์ โปรดจัดเตรียมซองจดหมาย Priority Mail Express ของ USPS พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านและ ติดแสตมป์จำนวน ๒๓.๗๕ ดอลลาร์สหรัฐ (จากเดิม ๒๒.๙๕ ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย (ไม่รับ Meter Stamp)

๒. กรณีผู้ยื่นคำร้องงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ และขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และ ประสงค์ขอรับคืนทางไปรษณีย์ โปรดจัดเตรียมซองจดหมาย USPS สำหรับการส่งคืนเอกสารหรือหนังสือเดินทาง พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านและติดแสตมป์ตามความเร่งด่วนที่ท่านต้องการได้รับเอกสารคืน (ไม่รับ Meter Stamp)

ท่านสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการรับบริการงานกงสุลประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน นิติกรณ์ งานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ โดยมีประชาชนไปรับบริการรวม ๓๔๑ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้

ขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ ๑๙๕ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๘๔ ราย

งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๒๒ ราย

ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ ๔๐ ราย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน รวมถึงชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการ

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๖๐ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า