ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 1 กรกฎาคม 2560

เมื่อคืนวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ คณะอาสาสมัครโครงการ Thai American Friendship Project (TAFP) จำนวน ๕ คนได้ออกเดินทางจากนครลอสแอนเจลิสไปยังประเทศไทย เพื่อไปช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาในไทย และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิ.ย. – ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ โดยคณะอาสาสมัครจะไปปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อาสาสมัคร TAFP เปรียบเสมือน Ambassador of Thai Community ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับประเทศไทย และมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมีตัวตนของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป

ระยะเวลากว่า ๒ เดือนในไทย จะเป็นโอกาสที่คณะอาสาสมัคร TAFP ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยอเมริกัน รุ่นที่สอง (2nd generation) ได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ปู่ย่าตายาย และชุมชนไทยในสหรัฐฯ กับ ภาคส่วนต่าง ๆ ในไทย ในขณะเดียวกันก็จะได้สร้างความผูกพันกับประเทศไทยและความตระหนักรู้ในความเป็นไทยผ่านการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริเพื่อเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้วเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัคร TAFP ได้ที่เฟสบุ๊ค Thai American Friendship Project 2017


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยในเมืองซีแอตเติ้ลและเมืองข้างเคียง ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๔๓๘ ราย แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๒๔๓ ราย

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๑๑๕ ราย

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๒๗ ราย

(๔) หนังสือสำคัญประจำตัว ๒ ราย

(๕) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๕๑ ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๗ คน เพื่อให้ความรู้งานกงสุลและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย และในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปีของการก่อตั้งวัดวอชิงตันพุทธวนาราม ชุมชนไทยและสมาคมไทยแห่งมลรัฐวอชิงตันได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่ ในหลวง ร.๙ เพิ่มเติมจากที่ได้ร่วมปลูกในกิจกรรม Plant for Dad กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดวอชิงตันพุทธวนารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และชุมชนไทยในพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

มลรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเมืองซีแอตเติ้ลและเมืองข้างเคียงเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนไทยพำนักจำนวนมาก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยเป็นประจำทุกปี ปีละ ๒ - ๓ ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์ที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ ในงาน Thai Festival Seattle 2017 ณ North Seattle College

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ ตลอดปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และ งานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

(๓) Twitter: ThaiCGLA

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔