ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 26 สิงหาคม 2560

นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรมวยไทยที่ Los Angeles City College

มวยไทยคือศาสตร์และศิลปแห่งวัฒนธรรมไทย กงสุลใหญ่ฯ กล่าวในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรมวยไทยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้เรียนมวยไทย มวยไทยไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้น แต่เป็นทั้งศาสตร์และศิลปในตัวเอง เป็นการเรียนรู้ความเคารพ โดยเฉพาะต่อครูบาอาจารย์และต่อกันและกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก่นของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการฝึกสมาธิและเทคนิกการใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยในการป้องกันตัว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ Los Angeles City College (LACC) ได้เปิดหลักสูตรสอนมวยไทยให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีระยะเวลา ๘ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐โดยครูผู้สอนชาวไทย นายสันติ ศักดิ์คมคาย เจ้าของค่ายมวย Muay Thai America และนาย David Huey ครูมวยที่มีประสบการณ์

ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรมวยไทยและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนทั้งสองชั้นเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๗ คน โดยมี นาย Lance Zakabi, Director of Community Services Program และนาง Shaena Engle, Public Relations Manager Office of President ของ LACC ร่วมแสดงความยินดีด้วย

การเปิดหลักสูตรมวยไทยที่ Los Angeles City College ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและสนใจในหมู่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย อาหารไทย ให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง


กงสุลใหญ่ฯ เสนอคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผลักดันความร่วมมือกับ LAPD และการปฏิรูปตำรวจ

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ พร้อมพลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ พลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ นายธานี อ่อนละเอียด นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล นางสุวิมล ภูมิสิงหราช และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิก สนช. สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑) กงสุลใหญ่ฯ เสนอให้มีกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ Los Angeles Police Department (LAPD)

๒) กงสุลใหญ่ฯ เสนอให้ สนช.สนับสนุนหากฝ่ายสหรัฐฯ พร้อมเจรจาทำความตกลง Mandatory Consular Notification of Detained and Arrested Persons กับฝ่ายไทย ซึ่งจะเป็นผลให้ทางการของสหรัฐฯ ต้องแจ้งสถานอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกครั้งเมื่อคนไทยถูกจับกุมคุมขัง เพื่อให้สามารถเข้าเยี่ยมและให้การช่วยเหลือได้รวดเร็ว

๓) กงสุลใหญ่ฯ เสนอให้คณะพิจารณาให้ สนช.สนับสนุนในการประชุมหารือที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้การบินไทยพิจารณาเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ - นครลอสแอนเจลิส

ในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ คณะเข้าเยี่ยมคารวะ และฟังบรรยายสรุปจาก Deputy Chief Horace Frank ผู้การฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ LAPD เกี่ยวกับโครงสร้างและการแบ่งงานของ LAPD ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจ หรือ Chief of Police ของ LAPD ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการตำรวจ ซึ่งประกอบด้วยกรรมาธิการ ๕ ท่านซึ่งนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้แต่งตั้ง โดยคณะกรรมาธิการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับการทำงานของผู้บัญชาการฯ ส่วนกิจการภายใน LAPD ภารกิจและการทำงานของตำรวจนั้น ผู้บัญชาการฯ จะเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้ใช้โอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึก LAPD ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๖ โดย Senior Officer Pete Phermsangngam ตำรวจ LAPD เชื้อสายไทย เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายสรุป หลักการทำงาน การบริหารงานบุคลากร การฝึกกำลังพล รวมทั้งได้เยี่ยมชม LAPD Air Support Division และร่วมทำการบินตรวจการณ์ร่วมสนับสนุนการทำงานของตำรวจเหนือนครลอสแอนเจลิสอีกด้วย