ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 3 สิงหาคม 2556

สมาคมธรรมศาสตร์โดยนายกสมาคมฯ สุวพันธ์ สากลภาษ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชน เพื่อนๆของสมาคมฯพร้อมทั้งนักร้อง ศิลปิน คณะแดนเซอร์ที่สนับสนุนและช่วยให้งานราตรีศรีโดม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ Arcadia Hall สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี