ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 26 พฤศจิกายน 2559

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์บางส่วน โดยลดระยะเวลาการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ปรับปรุงระบบการให้บริการนิติกรณ์เพิ่มเติมเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารคืนเร็วขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป บริการนิติกรณ์ทุกประเภทจะใช้เวลา ๑ วันทำการ (รับเอกสารคืนได้ในวันเดียวกัน) จากเดิมใช้เวลา ๒ วันทำการ จึงขอประกาศรายละเอียดการให้บริการใหม่ ดังนี้


๑. กำหนดเวลาให้บริการและระยะเวลาดำเนินการ

การรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย, การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย, การรับรองคำแปล, การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ, การขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ใช้เวลา ๑ วันทำการ โดยต้องยื่นเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ของวันทำการ และจะได้รับคืนในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ น.

การขอสูติบัตรไทย, การขอมรณบัตรไทย ใช้เวลาทั้ง ๕ วันทำการ โดยต้องยื่นเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และสามารถรับเอกสารได้ในช่วง ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ของวันทำการ

สำหรับ การขอจดทะเบียนสมรส, การขอจดทะเบียนหย่า ต้องยื่นเอกสารให้ตรวจสอบด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ และนัดหมายวันจดทะเบียนล่วงหน้า


๒. ระยะเวลาดำเนินการข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และมีเอกสารประกอบครบถ้วน สำหรับกรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์และกงสุลสัญจร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่ากัน โดยนับจากวันทำการแรกที่ได้รับเอกสารประกอบครบ แต่กำหนดวันที่จะได้รับเอกสารคืนขึ้นอยู่กับประเภทการจัดส่งและอัตราค่าไปรษณีย์ที่ท่านเลือก


๓. การลดระยะเวลาดำเนินการงานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เป็นไปตามนโยบายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มุ่งบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสูงสุดในการติดต่อและใช้บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiconsulatela.org (เลือกหัวข้อ “นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์”) และที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)


เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน แก่ชุมชนไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประชาชน นิติกรณ์ งานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ โดยมีประชาชนไปรับบริการรวม ๒๑๗ ราย โดยแยกเป็นรายประเภท ดังนี้

ขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ ๑๓๑ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๕๒ ราย

งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๑๔ ราย

ปรึกษาด้านงานกงสุลอื่น ๆ ๒๐ ราย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดอตัมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ รวมถึงชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการ

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๖๐ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำบัตรประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า