ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 6 ตุลาคม 2561

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๙.๔๐ น. - กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงวัดไทยลอสแองเจลิส นั่งประจำที่บนพระอุโบสถ

๐๙.๕๐ น. - พระสงฆ์ ๙ รูป ประจำอาสน์สงฆ์

๑๐.๐๐ น. - กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และพระสงฆ์ให้ศีล

- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

- ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมสวดบทสวดปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ถวายเป็นพระราชกุศล

- ประธานในพิธีและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป พระสงฆ์อนุโมทนา

- พระเทพมงคลวิเทศ แสดงสัมโมทนียกถา

- กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ ร่วมกรวดน้ำ

- ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๑๐.๕๐ น. - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

๑๑.๐๐ น. - กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ร่วมถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องฉัน ศาลาพระธรรมราชานุวัตร

๑๒.๐๐ น. - เสร็จพิธี

การแต่งกาย ข้าราชการ / ประชาชน แต่งกายผ้าไทยสีสุภาพ หรือชุดสีสุภาพ

จึงขอเชิญเข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


การสัมมนา Vietnam – U.S. Business Forum 2018 ที่หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส (LA Area Chambers of Commerce)

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Vietnam – U.S. Business Forum 2018 ที่หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ฯเวียดนาม/นครซานฟรานซิสโก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม สำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน

ผู้บรรยายฝ่ายสหรัฐฯ ได้แก่ ๑) นาย Felipe Cusnir ผู้อำนวยการด้านการค้าและการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนครลอสแอนเจลิสกับเวียดนาม และการเดินทางเยือนเวียดนามของนาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ๒) นาง Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน ประชาชนต่อประชาชน และธุรกิจต่อธุรกิจ และสนับสนุนให้เปิดเส้นทางบินตรงระหว่าง เวียดนามและนครลอสแอนเจลิส และ ๓) ผู้แทน LA Regional Export Council (LARExC) ซึ่งกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของ LARExC ในการส่งเสริมการส่งออกของนครลอสแอนเจลิส และศักยภาพของนครลอสแอนเจลิสในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตภาพยนตร์ อุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น

ผู้บรรยายฝ่ายเวียดนาม ได้แก่ ๑) นาย Hoang Quoc Vuong ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม ฉบับ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) ให้เป็น ๓,๒๐๐ – ๓,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ตลอดจนให้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนของเวียดนาม และสรุปว่าเวียดนามประสงค์จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในด้านพลังงาน/พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (food processing) เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น และ ๒) นาย Vu Ba Phu เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนาม (Vietnam Trade Promotion Agency) ซึ่งกล่าวถึงความน่าลงทุนของเวียดนาม หลักเกณฑ์ในการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

ในช่วงการเสวนาและถาม-ตอบ มีการหารือเรื่องความสำคัญของการใช้ทนายความเพื่อช่วยดูแลการทำธุรกิจ ทั้งในสหรัฐฯ และเวียดนาม เนื่องจากมีรายละเอียดด้านกฎหมายที่ต้องศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและภาษี ศักยภาพของจังหวัด Quang Ngai โดยเฉพาะในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) ของเวียดนาม

กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Quang Ngai จังหวัด Vinh Long และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามเกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วย


กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เลี้ยงอาหารค่ำ นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๔

เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๔ ซึ่งเป็นนักการเมืองเชื้อสายเอเชียคนสำคัญและเป็นมิตรที่สำคัญของชุมชนไทย โดยมีผู้นำชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมด้วย สรุปสาระดังนี้

๑.นาย Ryu ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยและไทย-อเมริกัน และจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและโครงการของสมาคมต่าง ๆ เช่นจะช่วยสมาคมพยาบาลฯ ให้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อมาบริการชุมชนและขอให้ Department of Health ของ LA County มาออกคูหาในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทย และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ไทยนิวเยียร์และฟุตบอลลีกของ Thai Soccer League USA (TSL)

กงสุลใหญ่ฯ เสนอและนาย Ryu ตอบรับที่จะร่วมกับนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสครอบคลุมไทยทาวน์ ผลักดันการเยือนไทยของนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสหรือผู้เกี่ยวข้องและลงนามความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่รูปธรรมในปีหน้าหรือโอกาสเหมาะสม

๒.นาย Ryu และนำว่า องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของชุมชนไทยควรเข้าร่วมกับ Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON: www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org‬) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มสมาคมต่าง ๆ ของคนเชื้อสายเอเชีย เพื่ออบรมด้านการทำงานและสามารถเข้าถึงเงินงบประมาณต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดสรรให้องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ในแต่ละปี

ส่วนสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ก็ควรเข้าร่วมในเครือข่ายและกิจกรรมของ Asian American Chamber of Commerce เพื่อเพิ่มพันธมิตร สำหรับ TSL นาย Ryu แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของนาย Ryu เพื่อใช้สนามกีฬาที่มีอยู่และปรับปรุงใหม่

๓.จากสถิติผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียออกมาใช้สิทธิ์น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ ต่างกับกลุ่มเชื้อชาติอื่น ทำให้ผลประโยชน์ของชุมชนเอเชียไม่ได้รับการผลักดันและนักการเมืองไม่ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของชุมชนเอเชียนอเมริกันเท่าที่ควร นาย Ryu จึงขอเชิญชวนให้คนไทยอเมริกันลงทะเบียนใช้สิทธิและออกมาเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

นาย Ryu ได้มอบเกียรติบัตรจากนครลอสแอนเจลิสให้กับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุนงานด้านต่างของนครลอสแอนเจลิสและชุมชนต่าง ๆ ตลอดมา และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่นาย Ryu เพื่อขอบคุณในนามชุมชนไทย