ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 20 กรกฎาคม 2556
โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ด้วยสำนักราชเลขาธิการกำหนดจะดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่แนวพระราชดำริของเยาวชน หรือโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 10 – 30 ตุลาคม 2556 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนไทยในประเทศไทยและต่างประเทศที่สนใจ โดยจะจัดให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและร่วมกิจกรรมอาสา

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่อาศัยและศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ หรือนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐฯ เข้าร่วมโครงการฯ โดยที่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมควรมีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี และสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยในระดับพอใช้ เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นภาษาไทย โดยสำนักราชเลขาธิการจะจัดที่พักที่ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อาหารสามมื้อ และยานพาหนะสำหรับการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเยาวชนไทยในสหรัฐฯ และนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศเอง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004
โทรศัพท์ 323 962 9574 ต่อ 209
โทรสาร 323 962 2128
อีเมล์: ploy.s@thaiconsulatela.org
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ด้วย จักขอบคุณมาก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
15 กรกฎาคม 2556


เรื่อง กำหนดการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเดือนสิงหาคมและกันยายน 2556

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ชุมชนไทยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2556 (ค.ศ. 2013) ดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Ave.,Waddell, AZ 85355 Tel. (623) 935-2276 Fax (623) 935-1174 E-mail: watprom@hotmail.com

วันที่ 7-8 กันยายน 2556 ที่ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม Wat Sacramento Buddhavanaram 151 South Avenue, Sacramento, California 95838 Tel 916.925.1579 www.watsacramento.org

วันที่ 21-22 กันยายน 2556 วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane,Turner, OR 97392 Tel. (503) 391-9866 Fax. (503) 391 9807 E-mail: ssingthong@yahoo.com

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าวทั้งสามแห่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกขอให้ผู้ยื่นคำร้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ www.thaiconsulatela.org หรือ โทร (323)962-9574 ต่อ 213 หรือ FAX : (323) 962-2128 หรือ E-mail : info@ThaiConsulateLA.org

ข้อมูลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องการทราบเมื่อท่านแจ้งทำนัดหมาย คือ

1) เลข 13 หลัก (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
2) หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อกลับ
3) ชื่อและนามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ
4) วันและเวลาราชการที่ ท่านต้องการทำนัดหมาย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ทำการนัดหมายได้ 45 วันก่อนวันให้บริการ การนัดหมายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อกลับและแจ้งยืนยันการนัดหมายของท่านแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านให้เดินทางมาถึงก่อนเวลาตามนัดหมาย 10 นาที และโดยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรองรับผู้มาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้วันละ 100 ราย ดังนั้น หากไม่สามารถเดินทางมาตามนัดหมายได้ ขอให้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดสรรเวลาให้กับท่านอื่นต่อไป

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อได้รับการนัดหมายแล้ว

- คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด (download ได้ที่ www.thaiconsulatela.org

- บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีบิดาและมารดาพร้อมเอกสาร)

- หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles

- ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) (โปรดสอบถามราคาแสตมป์จาก USPS) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

สำหรับการให้บริการอื่นๆ ทางไปรษณีย์ เช่น นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว รับรองลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร) เป็นต้น นั้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (323) 962-9574, (323) 962-9575, (323) 962-9576 ต่อ 225

อนึ่ง สำหรับกงสุลสัญจรที่วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม สถานกงสุลใหญ่ฯจะจัดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติมด้วย โดยผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่วัดซาคราเมนโตพุทธวนารามสามารถมาขอรับบริการได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนเก่ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ info@thaiconsulatela.org หรือโทร. (323) 962-9574 ต่อ 213


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556


เรียน บรรณาธิการและสื่อมวลชนไทยในสหรัฐ

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส (บีโอไอ) จะจัดงานสัมมนา “THAILAND: GROWTH OPPORTUNITIES” ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 – 10.00 น. ณ โรงแรม Hilton San Jose, 300 Almaden Blvd., San Jose, CA 95110 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ Mr. Dave Mosley, Executive Vice President, Operations, Seagate Company ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในประเทศไทยและประสบการณ์การลงทุนในประเทศไทยจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ

ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิสจึงขอเชิญสื่อมวลชนและชาวไทยแจ้งตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าวที่หมายเลขโทรศัพท์ 323-960-1199 หรือที่อีเมล์ boila@sbcglobal.net ในโอกาสแรกด้วยจักขอบคุณมาก


ด้วยความเคารพอย่างสูง
สุรศักดิ์ เพ็งธรรม
ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการลงทุน