ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 3 เมษายน 2564

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในนครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 กาหนดการ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536

โทรศัพท์ (510) 790-2294

บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทาหนังสือเดินทาง (passport) และ (2) การทาบัตรประจาตัว ประชาชน

ผู้ประสงค์จะทาหนังสือเดินทางต้องทานัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะ เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนครบจานวนที่จะให้บริการได้ โดยสามารถทานัดหมายที่ www.thaiconsulatela.org (กดแบนเนอร์“นัดหมายทาหนังสือเดินทาง”) สาหรับบริการทาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องทานัดหมาย โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสาหรับการทาหนังสือเดินทางบัตรประจาตัวประชาชนได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 962 9574 ต่อ 230 สาหรับบริการหนังสือเดินทาง และต่อ 216 สาหรับบริการทาบัตรประจาตัวประชาชน สาหรับบริการอื่น ๆ เช่น การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หนังสือเดินทางฉุกเฉิน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ท่านสามารถยื่นคาร้องผ่านทางไปรษณีย์กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามปกติ

เพื่อให้สอดคล้องกับคาแนะนาของศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention) ขอความร่วมมือผู้รับบริการ (1) สวมหน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ (2) รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) อย่างน้อย 2 เมตร (3) ไม่เข้าพื้นที่ให้บริการก่อนถึงเวลานัดหมาย และ (4) หลีกเลี่ยงการนาผู้ติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการเข้ามาในพื้นที่