ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 7 เมษายน 2561

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว “Family Law”

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) และ Thai American Bar Association (TABA) จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว “Family Law” ให้แก่ชุมชนไทย ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

การบรรยายครอบคลุมประเด็นกฎหมายครอบครัวที่ชุมชนไทยสนใจ ได้แก่ การหย่าการทำข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินก่อนสมรส (prenuptial) ซึ่งจะลดปัญหาเรื่องการจัดการทรัพย์สินหากเกิดการหย่า การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรส/บุตร (spousal support) สิทธิในการปกครองบุตรหลังการหย่า (child custody) การจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร (child support) รวมถึงการจัดการการเงินในครอบครัว

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายกรณีการหย่ารวมถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิในการปกครองบุตร การจ่ายค่าเลี้ยงดูคู่สมรสและบุตรในกรณีต่าง ๆ อาทิ หากคู่สมรสแต่งงานกันเกิน ๑๐ ปี การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู หลังหย่าร้างจะไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ่าย หรือจนกว่าอีกฝ่ายจะมีการสมรสใหม่กับบุคคลอื่น แต่หากคู่สมรสแต่งงานกันยังไม่ถึง ๑๐ ปี ระยะเวลาการจ่ายค่าเลี้ยงดูคู่สมรสอีกฝ่ายหลังการหย่าร้างกำหนดไว้เพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดที่คู่สมรสอยู่ด้วยกัน (เช่น หากสมรสกันเป็นเวลา ๘ ปี การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายจะกำหนดไว้ครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับ ๔ ปี)

ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีงาน ไม่มีรายได้ หรือเป็นผู้ดูแลบุตรเป็นส่วนใหญ่ หากเกิดการหย่าก็ยังมีโอกาสได้สิทธิในการปกครองบุตร และมีสิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากคู่สมรสอีกฝ่ายหลังการหย่าด้วย

การจ่ายค่าเลี้ยงดูอุปการะบุตรจะพิจารณาจากรายได้ของบิดาและมารดา รวมถึงการให้เวลาในการเลี้ยงดูบุตรของแต่ละฝ่าย โดยศาลจะพิจารณาถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เยาว์เป็นหลัก เป็นต้น

วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมการบรรยายสนใจซักถามข้อกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวจำนวนมาก

ผู้สนใจชมวีดีโอคลิปการบรรยายย้อนหลังได้ทางเฟซบุคของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/10155217137670974/

https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/10155217182930974/

https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/10155217442640974/


เปิดตัว “จ้ำม่ำ” ภาพเขียนฝาผนังเด็กนักมวยไทย

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์เปิดตัว “จ้ำม่ำ” ภาพเขียนฝาผนังเด็กนักมวยไทยหัวโตหน้าตาเจ้าเล่ห์ แขนขาสั้นกำยำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้อนรับผู้คนให้ไปใช้บริการธุรกิจร้านอาหารและจับจ่ายใช้สอยในไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส เขียนโดยศิลปินไทย Lead Animator แห่ง Nikolodean คุณอรุษ ตันตสิรินทร์ และเป็นผลจากการปรึกษาหารือในกลุ่มแอนนิเมชั่น ซึ่งเป็นคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ตั้งขึ้นในปลายปี ๒๕๕๘

“จ้ำม่ำ” เป็นเด็กนักมวยไทยหน้าทะเล้น ผมสีน้ำตาล นัยตาสีฟ้า แต่สื่อถึงความเป็นไทยที่มีความเป็นมิตร รักสนุก ต้อนรับเพื่อนต่างชาติที่ไปมาหาสู่ไทยทาวน์ทุกคน โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมงานงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์นับแสนคนในวันที่ ๒๒ เม.ย. ศกนี้

กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชุมชนไทยในเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิสทั้งด้านธุรกิจ ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย และความสวยงามของย่านธุรกิจและที่พำนักอาศัยทุกด้าน


สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม L.A. Kitchen เตรียมอาหารให้ผู้ยากไร้

วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรม Community Service Partnership เพื่อเตรียมอาหารให้ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ณ L.A. Kitchen

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนาง Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และ L.A. Kitchen โดยมีคณะกงสุลและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ของประเทศต่าง ๆ ประจำนครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน

L.A. Kitchen มีแนวคิดว่า “ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือคน จะต้องไม่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์” โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศลและกิจการเพื่อสังคม มีภารกิจหลัก ๓ ประการ ได้แก่

(๑) Empowerment - การฝึกสอนอาชีพการประกอบอาหารให้กับคนไร้ที่อยู่อาศัยและผู้พ้นโทษจากเรือนจำ เพื่อให้คนเหล่านี้กลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า (๒) Impact – การทำอาหารบริจาคให้ผู้ยากไร้ โดยใช้วัตถุดิบจำพวกผัก ผลไม้ และอาหารสดที่ไม่ได้ขนาด มีตำหนิ หรือใกล้หมดอายุที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ในการปรุงอาหาร จะคำนึงถึงหลักโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพด้วย และ (๓) Strong – การผลิตอาหารและขนมเพื่อจำหน่ายตามสัญญาที่มีกับบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้ส่วนหนึ่งขององค์กร

ผู้บริหาร L.A. Kitchen กล่าวว่า การดำเนินงานทั้ง ๓ ประการดังกล่าว นอกจากสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะเหลือทิ้ง และความสิ้นเปลืองในอุตสาหกรรมอาหารแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลคนยากจนให้มีอาหารรับประทานและให้ชีวิตใหม่กับอดีตผู้ต้องขัง ซึ่งมีปัญหาในการหางานสุจริตด้วย