ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 14 มีนาคม 2558

ยกเลิกการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทย ประจำปี 2558

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร เสริมทักษะการนวดไทย ประจำปี 2558 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2558 ที่นครซานฟรานซิสโก นครลอสแอนเจลิส และนครซานดิเอโก นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดส่งวิทยากรมาจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทยที่สหรัฐอเมริกา ตามที่มีกำหนดการเดิมไว้ได้ และมีความจำเป็นต้องระงับโครงการลักษณะดังกล่าวไว้สำหรับปีงบประมาณ 2558 ไว้ก่อน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนยืนยันถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงานนวด เพื่อช่วยการขยายโอกาสในการทำงาน รวมทั้งการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการนวดไทยให้กับชาวไทยที่สนใจใช้ความรู้นี้ในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจะดำเนินการ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมนวดไทยให้ทราบต่อไป


การจัดประกวดการเขียนอักษรไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

ชื่อโครงการ สืบสานภาษา – อนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 1

ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดให้มีการประกวดแข่งขันการใช้ภาษาไทยสำหรับเยาวชนไทย

ในต่างแดนที่ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยอยู่ในโรงเรียนในระดับต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทย

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558,

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 661 N. Larchmount Blvd, LA. CA. 90004.

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับดังนี้

ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษา .................คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบันทัด ด้วยดินสอดำและปากกา

ระดับที่ 2 ชั้นประถมศึกษา................. เขียนตามคำบอกเล่า ให้ถูกอักขรวิธีของภาษาไทย

ระดับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา.................... เขียนเรียงความสั้นๆ ครึ่งหน้ากระดาษ ไม่ต่ำกว่า 10 ประโยค

กำหนดรางวัลในแต่ละระดับ

รางวัลระดับที่ 1 ..................เงินรางวัล 50 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลระดับที่ 2 ..................เงินรางวัล 100 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลระดับที่ 3 .................เงินรางวัล 150 เหรียญ พร้อมเกียรติบัตร

โรงเรียนสามารถขอรายละเอียดกฏเกณฑ์ต่างๆ และส่งรายชื่อนักเรียน (โดยมีรายเซ็นรับรองจากครู

ผู้สอนหรือครูประจำชั้น) มาที่ วิมลพรรณ สุรัทธะ (เลขานุการสมาคมไทยฯ) เบอร์โทร 626-235-9657,

อีเมล์ wimonpan2010@yahoo.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

รายงานตัววันแข่งขัน (เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558) ณ สถานกงสุลใหญ่นครสอลแอนเจลิสในเวลา 9.30–10.00 น.

เสร็จสิ้นการแข่งขันและแจกรางวัลในเวลาประมาณ 13.00 น.