ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 31 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การช่วยเหลือหญิงไทยในต่างแดนผ่านทางเว็บไซต์ www.yingthai.net ระหว่างส่วนราชการ 9 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยื (พม.) (2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. (2) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (3) สำนักงานอัยการสูงสุด (4) กรมสุขภาพจิตกระทรวงสารธารณสุข (5) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (6) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (7) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ (8) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นประโยชน์ของเว็บไซต์ www.yingthai.net ที่จัดทำขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้ความรู้กับหญิงไทยและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และ/หรือ ที่กำลังคิดจะเดินทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล ปรึกษาถามตอบปัญหาได้โดยตรง เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และเชื่อมโยงเครือข่าวอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศบนเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามและร่วมรับฟังและปรึกษาปัญหากฎหมายจากคณะสำนักงานอัยการ สูงสุดตามวันเวลาและสถานที่ระบุในเว็บไซต์ได้อีกช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและปรึกษาปัญหากฎหมายด้วย


สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายตระกูล วินิจฉัยภาค อัยการสูงสุดจะนำคณะจากสำนักงานอัยการสูงสุดมาเผยแพร่ความรู้กฎหมายและตอบปัญหากฎหมายแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง รวมทั้งบริการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่คนไทยที่มาร่วมงานเป็นการเฉพาะราย ที่วัดไทย ลอสแองเจลิส (ที่อยู่ 8225 Coldwater Canyon Avenue, North Hollywood, CA 91605 ) ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-17.00 น.

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจหรือผู้มีปัญหากฎหมายไทย ร่วมรับฟัง และปรึกษาปัญหากฎหมายจากคณะสำนักงานอัยการสูงสุดตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาปัญหาแต่ประการใด