ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 30 มิถุนายน 2555
ทางศิษย์เก่าสมาคมธรรมศาสตร์ได้ส่งสารถึงสมาชิกทุกๆ ท่านในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาธรรมศาสตร์ดังนี้

27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง(มธก) ซึ่งท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสคนเดียวของประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและเป็น"ผู้ประศาสน์การคนแรก"ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

ต่อมาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2490 ชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดคำว่า"การเมือง"ออกจึงเหลือชื่อว่า"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"เท่านั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น"ตลาดวิชา" เป็น"มหาวิทยาลัยเปิด"แห่งแรกของประเทศไทย ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ท่านผู้ประศาสน์การณ์ได้ปรารถนาไว้คือ"มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิ์และโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักและเสรีภาพของการศึกษา..... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ปัญญาชน นักวิชาการ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสถาบันที่ยืนอยู่ข้างเคียงประชาชนในเหตุการณ์สำคัญๆของบ้านเมืองมาตลอด......

HAPPY BIRTHDAT THAMMASAT

จากศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในแคลิฟอร์เนียทุกคน
26 มิถุนายน 2555 มีหลายท่านสอบถามถึงงานเกี่ยงกับระบบทะเบียนราษฎร ไปที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลองแอนเลลิส หลายกรณี เพื่อให้ความกระจ่างชัดทาง สถานกงสุลฯ จึงได้ออกสารนิเทศเพื่อให้พี่น้องชาวไทยที่นี่มีความเข้าใจตรงกันดังนี้

ตามที่ได้มีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ในกรณี 1) ขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ขอเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทย 2) ขอนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน เนื่องจากไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นบัตรเก่าที่ไม่มีเลข 13 หลัก เพราะเดินทางออกจากประเทศไทยมากกว่า 30 ปีแล้ว หรือเกิดในต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้รับแจ้งว่าพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กำหนดหลักการทั่วไปให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการบันทึกสถานะของบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น กงสุลหรือนายทะเบียนในต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นผู้ร้องต้องเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาเพื่อดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยต่อไป