ชุมชนไทยในแอล.เอ.สภา กทม.ลงนามมิตรภาพกับ สภา แอล.เอ.

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นำ“ทอม ลาบองจ์” สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส และประธานองค์กรเมืองพี่เมืองน้องฯ มาเชื่อมความสัมพันธ๋กับ “พัฒน์ ลาภปรารถนา” ลงนามความตกลงมิตรภาพระหว่าง สภากรุงเทพมหานคร กับสภานครลอสแอนเจลิส เมืองใหญ่ที่ชื่อมีความหมายถึง“เทพธิดา”หรือนางฟ้าเหมือนกัน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. เวลา 10.30 น. นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำนายทอม ลาบองจ์ สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 4 และประธานองค์กรบ้านพี่เมืองน้องของสภานครลอสแอนเจลิส พร้อมคณะรวม 11 คน เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางมาลงนามเชื่อความตกลงมิตรภาพกับสภากรุงเทพ มหานคร พร้อมกันนี้ น.ส.ศันสนีย์ ได้กล่าวขอบคุณนายทอม ลาบองจ์ ที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยและกิจกรรมของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดตั้งไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส และการจัดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปิดถนนฮอลลีวูด ยาว 3 กม. จัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10

จากน้ันนายเจษภาได้นำนายทอม ลาบองจ์ และคณะ ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่นายประสงค์ นุรักษ์ สว.สรรหา จัดขึ้น ณ สโมสรัฐสภา และนายประสงค์ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณนายทอม ที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยด้วยดีมาตลอด

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำนายทอม ลาบองจ์ และคณะไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมพิธีลงนามความตกลงมิตรภาพระหว่าง สภานครลอสแอนเจลิส กับ

สภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร ให้การต้อนรับและจัดพิธีลงนามความตกลงมิตรภาพเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่ห้องเจ้าพระยา พิธีเร่ิมขึ้นโดยการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิส ให้ผู้แทนทั้ง 2 ฝ่ายได้ชม ก่อนจะมีพิธีลงนามกัน และสภานนครลอสแอนเจลิส ได้ทำป้ายลูกศรชี้ระยะทางนครลอสแอนเจลิสห่างจากกรุงเทพมหานคร 13,298 กิโลเมตร มามอบให้ด้วย

นายพิพัฒน์ ได้กล่าวถึงการเชื่อมมิตรภาพระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภานครอสแอนเจลิสว่า เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั้ง 2 เมือง โดยเฉพาะที่นครลอสแอนเจลิสเป็นเมืองที่มีชาวไทยอาศัยอยู่มากที่สุด การเชื่อมความสัมพันธ์กันจะส่งผลต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ขอขอบคุณนายทอม ลงบองจ์ ที่ให้การสนับสนุนชาวไทยมาอย่างดี อีกท้ังมีส่วนสำคัญให้การเชื่อมมิตรภาพระหว่าง 2 สภา บรรลุผลสำเร็จในวันนี้

ด้าน นายทอม ลาบองค์ กล่าวว่านครลอสแอนเจลิส และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่สำคัญมีชื่อความหมายเป็นเมืองเทพธิดาหรือนางฟ้าเหมือนกัน การเชื่อมมิตรภาพระหว่างกันจะทำให้ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสและชาวไทยมีความใกล้ชิิดแนบแน่นย่ิงขึ้น ขอชื่นชมนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร ที่ริเริ่มเดนิทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ และมาถึงนายพิพัฒน์ ประธานสภาฯ คนปัจจุบัน จัดให้มีพิธีลงนามความตกลงมิตรภาพครั้งนี้

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามมิตรภาพ นายทอม ลาบองจ์ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณนายทอม ลาบองจ์ และคณะ ซึ่งเป็นคณะสำคัญที่มาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งลงนามความตกลงมิตรภาพกับสภากรุงเทพมหานคร และหวังว่าจะมีความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันต่อไป.