ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 7 กรกฎาคม 2555
เรื่อง ประกาศแจ้งลงทะเบียน หรือถอนชื่อจากการลงทะเบียน หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ใคร่ขอเชิญชวนคนไทยที่มีถิ่นพำนักในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ใน 13 รัฐ (Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington และ Wyoming) ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีต่อไปนี้
1. ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาก่อน หรือ
2. เคยลงทะเบียนเลือกตั้งแล้ว แต่ย้ายที่อยู่ใหม่ในมลรัฐเดียวกันหรือต่างมลรัฐ หรือ ย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังอีกประเทศ หรือ
3. ถอนชื่อจากการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

โดยท่านสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดดำเนินการแทน ตาม แบบใบคำร้องลงทะเบียน/ถอนการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางส่งไปรษณีย์ไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่

Royal Thai Consulate-General,
611, N. Larchmont Blvd. 2 nd Floor, Los Angeles, CA 90004

หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข (323) 962 2128 (ไม่สามารถลงทะเบียน online ได้) หรือ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ banna.v@thaiconsulatela.org ทั้งนี้ ใบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ท่านสามารถขอรับได้ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ค้นหาใบคำร้องได้ที่ http://www.thaiconsulatela.org/pdf/elec-regis.pdf อนึ่ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 กำหนดว่า หากท่านมิได้ดำเนินการลงทะเบียนหรือถอน ชื่อจากการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกลับไปใช้สิทธิในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่ท่านย้ายไปใหม่ ท่านจะไม่สามารถ ใช้สิทธิเลือกตั้งได้