ข่าวจากกงสุล
ข่าวจากกงสุล 14 มกราคม 2560

ตามที่ได้มีการส่งข้อความในสื่อออนไลน์รวมถึงสื่อต่างประเทศบางสำนักรายงานว่าทางการไทยได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามบริโภคอาหารกระป๋อง โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องที่ผลิตในประเทศไทยเนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อเอชไอวี นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จที่ไม่มีหลักฐานใด ๆ รับรองและมีการส่งต่อในหลายประเทศในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๕๘ และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอีก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่มีหน่วยงานราชการของไทยออกเอกสารแจ้งเตือนดังกล่าว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบและรับรองด้านสุขอนามัยและมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล (GMP และ HACCP)

กระทรวงสาธารณสุขฯ แจ้งว่า กระบวนการวิธีการผลิตอาหารประป๋องต้องใช้ความร้อนสูงจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งไวรัสอื่นที่อาจปนเปื้อนมาถูกทำลายหมด อีกทั้งเชื้อเอชไอวีสามารถอาศัยและทำให้เกิดโรคในคนได้เท่านั้น และมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายคนได้ไม่นาน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบการปนเปื้อนไวรัสเอชไอวีตามที่เป็นข่าว ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการไทย และผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องจากประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความมั่นใจผู้ค้าข้าวไทยส่งออกมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาได้ และไม่ได้มีการปลอมปนพลาสติกจากไทยวางขายในตลาดสหรัฐตามที่มีการเผยแพร่ในคลิป

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันต่อผู้บริโภคข้าวไทยได้รับการยอมรับในคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานชัดเจน มีระบบการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนเพื่อความมั่นใจว่าข้าวที่ส่งออกเป็นข้าวเกรดพรีเมียมจากประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือและเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคไว้วางใจ

ข้าวไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” ปี ๒๕๕๙ ภายใต้ความร่วมมือของ The Rice Trader องค์กรหลักในธุรกิจการค้าข้าวระหว่างประเทศร่วมกับวารสารข้าวนานาชาติ ที่ใช้วิธีตัดสินด้วยการทดสอบโดยไม่เปิดเผยตราสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ข้าวไทย http://www.thairiceforlife.com มุ่งตอบโจทย์ การพัฒนาข้าวไทยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยในเว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วย การกสิกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ข้อมูลการค้า ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และวิธีการหุงข้าวเพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุด ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดสนับสนุนด้านการผลิตและจำหน่ายข้าวไทยเชิงมูลค่าจากมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่คู่ค้า และผู้บริโภคโดยตรง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในเขตภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดศรีเจริญธรรม ลาสเวกัส 5929 Duncan Drive, Las Vegas, NV 80108 โทรศัพท์ ๗๐๒ – ๘๓๙ – ๐๒๖๘

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดสาคราเมนโตพุทธวนาราม 151 South Avenue, Sacramento, CA 95838 916.925.1579 โทรศัพท์ ๙๑๖ – ๙๒๕ – ๑๕๗๙

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมาย ทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)