ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 3 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณาจารย์คณะ Asian Languages & Cultures Department มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (UCLA) โดยมีศาสตราจารย์ William Bodiford, ศาสตราจารย์ Shoichi Iwasaki ภาควิชาภาษาศาสตร์ ดร.Gyanam Mahajan ดร. เจนจิต กสิกิจธำรง นักศึกษาวิชาภาษาไทยประธานไทยสมาคม UCLA และ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมหารือด้วยสาระสำคัญมีดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ Bodifordกล่าวต้อนรับและยินดีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นความสำคัญของ การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย ที่ UCLA มาอย่างต่อเนื่อง ดร. Mahajan แจ้งว่า หลักสูตรวิชาภาษาไทยที่ UCLA เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาที่สนใจ ดร.เจนจิตฯ ได้นำเสนอแบบการสอนภาษาไทยที่ได้จัดทำขึ้น ในลักษณะที่เรียกว่า “E-Reader ” โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและสามารถทำแบบทดสอบด้วยตัวเอง online ได้ พร้อมกับแบบเรียนที่ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้น ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่นักเรียนนักศึกษา วิชาภาษาไทยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียน จำนวน ๒๘ คน ในปีนี้มหาวิทยาลัย UCLA จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาควิชาภาษาไทย (Thai Studies) โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมในวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ และได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

๒. กสญ.ขอบคุณคณาจารย์ที่นำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและพร้อมจะพิจารณาสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ โดยคำนึงว่าควรเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ฝ่ายไทยและ UCLA เพราะทราบดีว่า ความสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ น่าจะร่วมมือกันเพื่อพิจารณาหลักสูตรการสอน ตำราและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันได้ด้วย

๓. สกญ.กำลังดำเนินโครงการ Thai American Friendship Project และ Thai American Leadership Project ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์และเฟสบุ้คของ สกญ. นอกจากนี้ ปีหน้า สกญ.ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จะ จัดงานสงกรานต์ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ ที่จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบด้วยกัน ต้องการให้นักศึกษาและเยาวชนไทยอเมริกันจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในงานดังกล่าวด้วย