ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 1 ตุลาคม 2565

เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเตรียมจัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส มีกำหนดจะจัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุม Friendship Auditorium (ที่อยู่: ๓๒๐๑ Riverside Dr, Los Angeles, CA ๙๐๐๒๗)

ในการนี้ เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี และพี่น้องชาวไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมและ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนสมาคมและองค์กรชาวไทย รวมทั้งเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยนำซุ้มอาหารไทย ผลิตภัณฑ์/สินค้าไทยมาร่วมแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งขอเชิญชวนโรงเรียนหรือสถาบันต่าง ๆ ส่งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยทั้งของเด็ก/เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแสดงบนเวที โดยสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่

๑. ซุ้มอาหาร ติดต่อ: protocol@thaiconsulatela.org

๒. ผลิตภัณฑ์/สินค้าไทย ติดต่อ: econ@thaiconsulatela.org

๓. การแสดงทางวัฒนธรรม ติดต่อ: kenny.y@thaiconsulatela.org ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป