ข่าวจากกงสุล
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องสภาพการจ้างงานอย่างถูกต้อง จัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นกการประชุมในเชิงวิชาการครั้งที่ 4 ของสมาคมฯ และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คนข่าวจากกงสุล 24 ธันวาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก 310 Poplar Avenue, San Bruno, CA 94066 โทรศัพท์ ๖๕๐ – ๖๑๕ – ๙๕๒๘

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)


เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี เเสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสเเอนเจลิส ได้พบหารือกับนาย David Y. Ige ผู้ว่าการมลรัฐฮาวาย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณที่ผู้ว่าการมลรัฐ Ige ได้สนับสนุนชุมชนไทยอเมริกันในมลรัฐฮาวายที่มีมากกว่า ๔,๐๐๐ คน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปให้บริการกงสุลสัญจรเเก่ชุมชนไทยเมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ ที่ วัดพุทธจักรมงคลวราราม เมืองเพิร์ลซิตี้

(๒) ประเทศไทยเเละมลรัฐฮาวายสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านประมง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำฟาร์มกุ้งเเละฟาร์มปลา ร่วมกับสถาบัน Oceanic Institute, Hawaii Pacific University

ผู้ว่าการมลรัฐ Ige แจ้งว่า Natural Energy Lab ที่เกาะ Big Island เป็นอีกเเห่งหนึ่งที่สามารถมีความร่วมมือกับประเทศไทยได้ด้าน shrimp brewery เเละการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน

(๓) กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (สกท.) จะจัดงานสัมมนา เรื่อง "Opportunity Thailand Seminar" ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงขอเชิญผู้ว่าการมลรัฐ Ige นำคณะนักธุรกิจเยือนไทยตามที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเคยเชิญไว้และเพื่อให้นำนักลงทุนจากมลรัฐฮาวายไปดูลู่การลงทุนตามนโยบาย "Thailand 4.0" ทั้งนี้ ผู้ว่าการมลรัฐ Ige ได้เเสดงความสนใจโดยเฉพาะเรื่อง Digital Economy เเละการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องสภาพการจ้างงานอย่างถูกต้อง จัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นกการประชุมในเชิงวิชาการครั้งที่ ๔ ของสมาคมฯ และมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(๑) กิจกรรมนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนวดและสปาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างในลักษณะ Independent Contractor (1099) และ Employee (W2) ความรู้เรื่องการกู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจและการทำประกันให้กับผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นาย William Okamoto อดีตผู้ตรวจสอบ Employment Development Department (EDD) นาง Cindy Tran ทนายจาก CNT Law Group นาย Francisco De Vivo ที่ปรึกษาด้าน Business Loan Expert จาก Icon CDC และนาง Katie Borden จาก Tax Accounting and Financial Consulting มาให้ความรู้

นาย Ahmos Netanel, Chief Executive Office ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารของ California Massage Therapy Council (CAMTC) ได้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ด้วย

(๒) ก่อนเริ่มงานฯ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของรัชกาลที่ ๑๐ แล้วเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ และนำผู้เข้าร่วมการสัมมนาถวายพระพรร่วมกับชุมชนไทย

(๓) กงสุลใหญ่ฯ ย้ำว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ มีหน้าที่รับใช้และให้บริการแก่ประชาชนทุกด้าน รวมทั้งแจกเอกสารโบรชัวร์ด้านการให้บริการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ และข้อมูลติดต่อในกรณีที่มีปัญหาหรือคำถามกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) ในภาพรวมผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ มีความเห็นว่าการสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การมอบหมายงาน การควบคุมทางการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานสัมมนาฯ ที่เป็นประโยชน์ โดยสถานกงสุล หญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจของชุมชนไทยในสหรัฐฯ และทุกองค์กรที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนไทย


วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบกับนาง Laura Deal Lacy, Executive Director, Asia Center นาย Conrad Kiechel, Managing Director แผนก Communications เเละนาย Perry Wong, Managing Director เเผนก Research ประจำ Milken Institute โดยได้หารือเรื่องการจัด Global Conference ที่นครลอสแอนเจลิสในปี ๒๕๖๐ และความเป็นไปได้ในการเชิญผู้แทนระดับสูงฝ่ายไทยเข้าร่วมเป็นวิทยากรเรื่องพัฒนการด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยเเละอาเซียนโดยรวม