ข่าวจากกงสุล
ข่าวจากกงสุล 11 มีนาคม 2560

ด้วย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จะนำคณะผู้แทนเยือนนครลอสแอนเจลิส เนื่องในโอกาสการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา” ระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กับองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือชาวไทย ได้แก่ ๑) ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services) ๒) ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) ๓.สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Muslim Community of USA) รวมถึงการมอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แก่ทั้ง ๓ องค์กร

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว รวมถึงร่วม ฟังการเสวนาในประเด็นการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กำหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

- กสญ. ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวต้อนรับ รมว.พม.และคณะฯ

- เสวนา ”การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

โดยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้แทนองค์กรทั้ง ๓ แห่ง- รมว.พม. กล่าวแสดงความยินดีในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ

- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในนครลอสแอนเจลิสและประเทศสหรัฐอเมริกา”

- รมว.พม.มอบใบรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แก่ทั้ง ๓ องค์กร

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - รมว.พม.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.๓๒๓ ๙๖๒ ๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๖ หรืออีเมล์ nattapong.c@thaiconsulatela.org ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐนิวเม็กซิโก และเขตนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี 320 Louisiana Blvd. SE, Albuquerque, NM 87108 โทรศัพท์ ๕๐๕ – ๒๖๘ – ๔๙๘๓

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536 โทรศัพท์ ๕๑๐ – ๗๙๐ – ๒๒๙๔ และ ๕๑๐ – ๗๙๐ – ๒๒๙๖

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมาย ทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)