ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 4 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ – Disaster Preparedness” ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงานกาชาดสหรัฐฯ (American Red Cross) จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทน สมาคมไทยต่าง ๆ ผู้แทนวัดไทย สื่อมวลชนในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และหน่วยงานทีมประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินและโดยที่หน่วยงานกู้ภัยอาจไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากระบบการสื่อสาร/ ระบบคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในชั้นต้นด้วยตัวเอง ได้แก่

๑. การจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุนเฉิน (emergency kit)

๑.๑ น้ำดื่ม ปริมาณ ๑ แกลลอน/ คน/ วัน ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย นกหวีด อุปกรณ์เปิดกระป๋อง อาหารกระป๋อง

๑.๒ เสื้อผ้า รองเท้า วิทยุ เงินสด ถุงมือแบบหนา อุปกรณ์ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ช่าง

๑.๓ ยา อาหารว่าง อุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย เอกสารสำคัญ ของเล่น (สำหรับเด็ก) อาหารสุนัข-แมว ทั้งนี้ การจัดอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับครอบครัว ควรเตรียมให้เพียงพออย่างน้อย ๓ วัน – ๒ สัปดาห์ รวมถึงควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นใกล้เตียงนอน สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน อาทิ รองเท้า เสื้อหนาว ไฟฉาย นกหวีด ฯลฯ

๒. การวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (make a plan)

๒.๑ หารือกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ลักษณะของที่พักอาศัย/ สถานที่ทำงานอยู่ในอาคารสูงหรือไม่ มีคนชราพักอาศัยด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลในครอบครัว/สถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

๒.๒ วางแผนการติดต่อสื่อสารกับญาติ/ เพื่อนนอกมลรัฐที่เกิดเหตุ เนื่องจากระบบการสื่อสารภายในพื้นที่เกิดภัยพิบัติอาจขัดข้อง รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย และจุดนัดหมายของสมาชิกในครอบครัว

๒.๓ ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติของแผนฉุกเฉินปีละ ๒ ครั้ง และตรวจสอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓. ศึกษาช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ๑) KNX 1070 AM และ KFI 640 AM ๒) reverse 911 โดยการลงทะเบียนขอรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินทางโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือที่เว็บไซต์ www.alert.lacounty.gov และ www.notifyla.org ๓) ลงทะเบียนขอให้มีการแจ้งบุคคลในครอบครัวว่าตนเองปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติที่เว็บไซต์ www.safeandwell.org

๔. ศึกษาขั้นตอนการเปิด/ ปิดระบบน้ำ ไฟฟ้า และแก๊สของบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรณีเกิดเกิดภัยพิบัติ

๕. ฝึกซ้อม/ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

๖. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบแผนรับมือภัยพิบัติในเขตอาณา ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ผู้นำชุมชน องค์กรนำไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมและเตรียมการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรต่างๆ ในชุมชนไทยในโอกาสต่อไป


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐอริโซนา ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดพรหมคุณาราม 17212 West Maryland Avenue, Waddell, AZ 85355 โทรศัพท์ ๖๒๓ – ๙๓๕ – ๒๒๗๖

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

- อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)