ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 17 มีนาคม 2561

กงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่ น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่ น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ โดยมีนายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ฯ นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศฯ นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนฯ และข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล และนางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียเข้าร่วมด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ / เกษตรอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศไทยมาร่วมออกงานกว่าสิบรายด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ให้นโยบายว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic) ได้รับความนิยมในตลาดสหรัฐฯ มาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐ และกลายเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ (Gen Y) กระแสที่กำลังนิยมในสหรัฐฯ คือ Bio-dynamic ซึ่งเป็นขั้นสูงกว่า Organic กล่าวคือ นอกจากจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียในแหล่งผลิต และการสร้างความยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ผลักดันสินค้าเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าว สมุนไพร และผลไม้ (รวมกล้วยไม้ด้วย) ตลอดจนเน้นส่งเสริมอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์ด้วย ดังนั้น ในปีหน้า กระทรวงพาณิชย์จะประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว (เช่น นมข้าว และชาข้าวหมาก) เป็นสินค้าหลัก จึงขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนด้วย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ พร้อมร่วมผลักดัน

กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า (๑) นาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส มีกำหนดจะเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๑ จึงขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการจัดกิจกรรม Business Matching ให้กับคณะนักธุรกิจที่เดินทางไปด้วย และการจัดสัมมนาด้านโอกาสทางธุรกิจร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ยินดีให้การสนับสนุน และ (๒) ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสจะจัดงาน Thai New Year Songkran Festival 2018 ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่ไทยทาวน์ ถนน Hollywood จึงขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ด้วย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รับจะประสานกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การสนับสนุนด้วย


การดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ในปี ๒๕๖๐

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเผยแพร่สถิติการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business Information Center หรือ BIC) มีเครือข่ายข้อมูลและการให้บริการที่ครอบคลุมในตลาดสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้การบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก

ในปี ๒๕๖๐ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้รวบรวมสถิติการดำเนินงานของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ และเว็บไซต์globthailand.com ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจในต่างประเทศแก่ภาคเอกชนไทย

จากการวิเคราะห์ข่าวและบทความ ๒๐ อันดับแรก ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่านเว็บไซต์ดังกล่าวในปี ๒๕๖๐ พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข่าวและบทความ ได้รับความนิยมสูงสุดมีด้วยกันอยู่ ๔ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ๒) การเกษตร ๓) เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔) เรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน

ข่าวและบทความที่ได้รับความนิยม ๑๐ อันดับแรก ได้แก่

๑.เวียดนามเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ผู้เข้าชม ๘,๒๓๕ คน

๒.เปิดสูตร ๑๑ ขั้นตอนก่อนเริ่มธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้เข้าชม ๖,๘๗๒ คน

๓.๑๐ ประเทศอาเซียนกับสินค้าส่งออกที่สำคัญ จากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เข้าชม ๕,๐๑๓ คน

๔.เบื้องต้นกับ “สปป. ลาว” และ ๗ ธุรกิจรับสิทธิพิเศษ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้เข้าชม ๔,๕๒๕ คน

๕.ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามปี ๒๕๕๙ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ผู้เข้าชม ๓,๗๐๖ คน

๖. “ส่งออกผักผลไม้” จากไทยไปเวียดนามสดใส จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ผู้เข้าชม ๓,๑๑๙ คน

๗.ไทยกับศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงเครื่องบินภูมิภาค จากศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจฯ ผู้เข้าชม ๓,๑๐๘ คน

๘.ส่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่น ๒๕๖๐ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผู้เข้าชม ๒,๘๐๘ คน

๙.เปิดขั้นตอนสำคัญก่อนเริ่มต้น “ธุรกิจสปา-นวดแผนไทย” ในอเมริกา จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้เข้าชม ๒,๗๙๖ คน

๑๐.การลงทุนในลาวกับข้อจำกัดที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้เข้าชม ๒,๗๓๒ คน

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ globthailand.com


การสาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่อง AED”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย และสมาพันธ์คริสตจักรไทยในแคลิฟอร์เนีย จัดการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ในหัวข้อ“การเสียชีวิตเฉียบพลันด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงสาเหตุ อาการเตือน ความเสี่ยง วิธีป้องกันโรค การสาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่อง AED”

โดย อ. พญ. ขวัญศิริ นราจีนรณ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน ในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ 1275 E. Broadway, Anaheim, CA 92805


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองลาพวนเต้ และพิธีเปิดนิทรรศการ “International Exchange Show”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาศิลปกรรมไทย สหรัฐ (Thai Art Council USA) ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองลาพวนเต้ และพิธีเปิดนิทรรศการ “International Exchange Show” โดยมี ฯพณฯ นางฉวีรัตน์ เกษรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ฐาปนันดรศิลปิน พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน นายธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และนายกมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา กำหนดการ มีดังนี้

๑.พิธีเปิดสภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา แห่งเมืองลาพวนเต้ ณ วัดป่าธรรมชาติ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ที่อยู่ 14036 Don Julian Rd, La Puente, CA 91746

๒.พิธีเปิดนิทรรศการ International Exchange Show ณ หอศิลป์ Artcore Brewery Annex (การจัดแสดงผลงานอันทรงคุณค่าด้านศิลปะและผลงานของศิลปินแห่งชาติ) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ Artcore Brewery Annex ที่อยู่ 650 S Avenue 21, Los Angeles, CA 90031

สอบถามรายละเอียดและตอบรับการเข้าร่วมได้ที่นายเคนนีย์ ยังก์ หมายเลขโทรศัพท์ ๓๒๓ ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๓ หรือ อีเมล์ kenny.y@thaoconsulate.org