ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวกงสุล 15 กรกฎาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม นำโดย ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริการ อัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะเยือนมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อจัดโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ การเกณฑ์ทหาร กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน บุตรบุญธรรม การลักพาบุตร ฯลฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนปรึกษาข้อกฎหมายในประเด็นอื่นๆ เป็นรายบุคคล ซึ่งจะจัดคู่ขนานกับการบรรยาย โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส (ชั้น 2) 611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles CA 90004


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐวอชิงตัน ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. Seattle College ห้อง IB1307 ชั้น 1 อาคาร Instruction Building 9600 College Way N, Seattle, WA 98103

และจะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐออเรกอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23 – 24 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ วัดพุทธออเรกอน 8360 David Lane SE, Turner, OR 97392 โทรศัพท์ 503 – 391-9866

โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทาง (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ อาทิ การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย และ (4) ให้คำปรึกษา ด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า โดยจะเปิดให้ทำนัดหมายได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมาย ทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

- อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 962 – 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)