ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 8 มิถุนายน 2562

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบิร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเบิร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย1911 Russell St., Berkeley, CA 94703 โทรศัพท์ 510 – 849 – 3419

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ 323 – 923 – 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดมงคลรัตนาราม

ได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร

ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน

นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 923 – 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles)

Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2562)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ Palm Village Senior Housing เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทย เข้าร่วมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุกว่า 80 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - TCDC) และให้บริการตอบข้อซักถามและคำปรึกษาด้านกงสุลกับผู้สูงอายุอีกด้วย

Palm Village Senior Housing เปิดให้บริการเมื่อปี 2551 ภายใต้การดำเนินงานของ TCDC โดยเป็นอพาร์ทเมนต์ที่ทันสมัย สะอาด จัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีห้องพักจำนวน 60 ห้อง และมีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก

ปัจจุบันผู้สูงอายุในชุมชนไทยมีจำนวนสูงขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระยะ ๆ เช่นการให้บริการด้านกงสุล การสัมมนาและการให้บริการตรวจสุขภาพ

โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ต่างเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไปในอนาคต


พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้

โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธาน พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรสและพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีฯ

กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ เข้าแถวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 12 รูป รับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนกว่า 60 คน


รับสมัครผู้ประกอบการแฟชั่นไทย เพื่อร่วมแสดงผลงานใน Los Angeles Fashion Week 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยความร่วมมือของหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการแฟชั่นไทย จำนวน 4 แบรนด์ (เสื้อผ้า 2 แบรนด์ และเครื่องประดับ 2 แบรนด์) เพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ในงาน Los Angeles Fashion Week (LAFW) 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562 ณ Petersen Automotive Museum นครลอสแอนเจลิส ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบดำเนินการหรือจัดกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

1.การเข้าร่วมงาน LAFW 2019 ในระดับ Bronze Package ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ในงานฯ 1 ครั้ง นางแบบ 10 คน ช่างแต่งหน้าทำผม ทีมงานเบื้องหลัง ทีมงานแสงสีเสียง การเชิญแขก และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น (ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

2.การจัดกิจกรรม “แบรนด์แฟชั่นไทยพบสื่อมวลชนและผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นแคลิฟอร์เนีย” ซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ก่อนวันแสดงแฟชั่นโชว์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างที่พำนักอยู่ในนครลอสแอนเจลิส และค่าที่พัก เป็นต้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟชั่นไทยที่มีคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบ 2 สมัคร เข้ารับการคัดเลือก โดยส่งใบสมัคร (เอกสารแนบ 3) มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chitrachaweep@mfa.go.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการนี้ และผู้จัดงาน LAFW พิจารณาคัดเลือกและประกาศผลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น หรือ โทร. +1 323 962 9574 ต่อ 212