ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 22 สิงหาคม 2563

มูลนิธิ Angels Wings จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings แก่เยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2563 พร้อมกับนางภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิฯ ผ่านทางแอพพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Zoom

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนเชื้อสายไทยที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ และ หวังว่ารางวัลที่ได้รับในวันนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปเพื่ออนาคตของตนและครอบครัว รวมทั้ง หวังว่าผู้รับทุนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยกลับมาพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐฯ ตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนไทยและอเมริกัน อันจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในหลากหลายแง่มุมต่อไปด้วย

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นางภรณ์ทิพย์และมูลนิธิ Angels Wings ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกันแล้ว โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนเป็นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสอันดีให้แก่นักเรียนและเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้ต่อไป ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณแก่

นางภรณ์ทิพย์และมูลนิธิ Angels Wings ที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาผู้ด้อยโอกาส และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความห่วงใยแก่เยาวชนไทยและคนไทยในสหรัฐฯ ให้ดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ด้วย

มูลนิธิ Angels Wings ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับสูงให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกัน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในสหรัฐฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป โดยในปี 2560 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน ให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิส ต่อมาในปี 2561 ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 31 ทุน รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 42 ทุน และขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 4 รัฐ ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ ล่าสุดในปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐฯ และเพิ่มทุนการศึกษาเป็น 52 ทุน นอกจากนี้ มูลนิธิ Angels Wings ยังได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนไทยในประเทศไทยที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส ตลอดจนโครงการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย

สถานกงสุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน และนครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนี้

1.เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-18.00 น. ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน 8360 David Ln SE, Turner, OR 97392 โทรศัพท์ (503)391-9866

2.นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ภัตตาคาร Osha Thai Restaurant & Lounge นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 4 Embarcadero Center, San Francisco, CA 94111 โทรศัพท์ (415)7888-6742

บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำหนังสือเดินทาง (passport) และการทำบัตรประชาชน

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องทำการนัดหมาย เพื่อให้กงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ โดยสามารทำการนัดหมายได้ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเบนเนอร์ “นัดหมายหนังสือเดินทาง”)

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323)962-9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)