ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 21 พฤศจิกายน 2563

การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) ดังนี้

1.สถานกงสุลใหญ่ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กอปรกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึง ยังไม่สามารถกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ และหากสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรและประชาสัมพันธ์มาให้ทราบต่อไป

2.สถานกงสุลใหญ่ฯ รับทราบและตระหนักถึงความต้องการของชุมชนไทยที่ประสงค์จะติดต่อขอรับบริการด้านกงสุล จึงจัดให้บริการด้านกงสุล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N.Larchmont Blvd., Los Angeles 90004) ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา โดยการบริการฯ เป็นไปตามแนงทางการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อขอรับบริการฯ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์หลายเลข 323-9629574