ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวกงสุล 13 พฤษภาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี ๒๕๖๐ ที่นครซานฟรานซิสโกและ นครลอสแอนเจลิสระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การอบรมที่นครซานฟรานซิสโก (เปลี่ยนกำหนดการและสถานที่)

๑.๑ อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (๑) การนวดไทยพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

๑.๒ การอบรมจะจัดขึ้น ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536

๑.๓ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ทางสมาคมฯ จะมีบริการรถรับส่งให้ตลอดสามวัน และ สามารถมาขึ้นรถได้ที่ 39 Polk St. (Civic Center), San Francisco CA 94102 โดยติดต่อได้ที่คุณมณกานต์ ภูกาบ (คุณเปิ้ล) หมายเลขโทรศัพท์ (๔๑๕) ๕๓๕ ๙๒๘๒

๒. การอบรมที่นครลอสแอนเจลิส

๒.๑ รอบที่ ๑ - อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. (หลักสูตรนวดรักษาเต็ม แต่ยังสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนวดไทยพื้นฐาน)

๒.๒ รอบที่ ๒ - อบรมจำนวน ๓ วัน รวม ๓๐ ชม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ (๑) การนวดพื้นฐาน และ (๒) นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร

๒.๓ การอบรมจะจัดขึ้นที่ 1552 N. Western Ave. Los Angeles, CA 90027

๒.๔ การอบรมนวดพื้นฐานที่นครลอสแอนเจลิสเปิดให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เนื่องจากยังมีที่ว่าง

๓. การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม

๓.๑ ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมอุปกรณ์ คือ เสื่อโยคะ หมอน ผ้าห่มคลุมตัว ผ้าขนหนูผืนใหญ่ ๑ ผืน ผ้าขนหนูผืนเล็ก ๓ ผืน และฟองน้ำเช็ดหน้า ๑ อัน มาใช้ระหว่างการอบรม

๓.๒ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมและสอบถามข้อมูลได้ที่นายกษณุ พัฒนเดชตระกูล รองนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์ (๙๔๙) ๕๒๔ ๒๕๕๕ หรืออีเมล์ nuadthaiandspa@gmail.com