ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 16 กุมภาพันธ์ 2562

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เดินทางเยือนรัฐวอชิงตัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้ากราบนมัสการะพระมหาชัยนาท กิตติปุญโญ พระปลัดเผด็จศักดิ์ กิจจกาโร และพระอำพันธ์ จักกธัมโม ซึ่งจำพรรษา ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ณ เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเปิดศูนย์ให้บริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ขั้นตอนการเลือกตั้งฯ แก่ชุมชนไทยด้วยและในวันก่อนหน้า (9 กุมภาพันธ์ 2562) กงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสพบหารือกับคุณจิรนิดา ภูวนารถนุรักษ์ นายกสมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน (Thai Association of Washington State ) และสมาชิกเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมและความร่วมมือที่จะมีกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อพัฒนาชุมชนในรัฐวอชิงตันให้เข้มแข็งต่อไป


การสัมมนา “ไขข้อข้องใจให้ทุกธุรกิจ ปัญหาจ่ายเงินให้กับลูกจ้าง”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ไขข้อข้องใจให้ทุกธุรกิจ ปัญหาจ่ายเงินให้กับลูกจ้าง” ณ โบสถ์ Hollywood Adventist Church ซึ่งมีผู้ประกอบการนวดไทย นายจ้าง และพนักงานนวดไทยเข้าร่วมกว่า 80 คน

การสัมมนาจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 43 (ซึ่งครอบคลุมไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส) โดยมีนาย Sonny Pilanthnakorn ผู้ตรวจสอบภาษีจากหน่วยงาน Employment Development Department (EDD) และนาย David Brotman ผู้พิพากษารักษาการแทนโดยตําแหน่ง จากหน่วยงาน Division of Workers’ Compensation, California Department of Industrial Relations (DIR) เป็นวิทยากร การสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของสมาคมนวดไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการนวดไทย

นาย Sonny ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อแตกต่างทางกฎหมายระหว่างลูกจ้างประจำ (W2) กับลูกจ้างอิสระ (1099) ซึ่งหากการจ้างงานมีนิติสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างจะมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนลูกจ้างและสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง รายงานการจ้าง เก็บเอกสารลูกจ้าง และรายงานการจ่ายเงินภาษีแก่รัฐแคลิฟอร์เนีย (ได้แก่ Unemployment Insurance Tax, Employment Training Tax, State Disability Insurance Tax และ Personal Income Tax)

นาย David ให้ข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง (Workers’ Compensation) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ซึ่งนายจ้างจะต้องชำระให้ลูกจ้าง) เช่น ขั้นตอนการตัดสินของผู้พิพากษากรณีลูกจ้างฟ้องร้อง เงินชดเชยการบาดเจ็บ และการเจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสรุปผลสัมมนาโดยละเอียด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiconsualtela.org ต่อไป

อนึ่ง ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแก่ ผู้มาร่วมการสัมมนาด้วย