ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 18 กุมภาพันธ์ 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐยูทาห์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดชัยมงคลวราราม 402 Wall Ave, Ogden, UT 84404 โทรศัพท์ ๘๐๑ – ๓๙๔ – ๒๖๕๘

และจะให้บริการที่มลรัฐโคโลราโด ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดพุทธวราราม เมืองเดนเวอร์ 4801 Julian Street, Denver, CO 80221 โทรศัพท์ ๓๐๓ – ๔๓๓ – ๑๘๒๖

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมาย ทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔

- อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)

เมื่อวันที่ ๔ – ๕ และ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดกงสุลสัญจรที่วัดพุทธาราม เกาะกวม และ Saipan Multi-Purpose Center เกาะไซปัน ตามลำดับ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในเกาะกวมและเกาะไซปัน ซึ่งมีจำนวนประชาชนมารับบริการ ดังนี้

๑. เกาะกวม มีผู้มารับบริการรวม ๑๒๐ ราย แบ่งเป็น

- หนังสือเดินทาง ๔๕ ราย

- บัตรประจำตัวประชาชน ๓๐ ราย

- นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๑๕ ราย

- ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ๓๐ ราย

๒. เกาะไซปัน มีผู้มารับบริการรวม ๒๕๓ ราย แบ่งเป็น

- หนังสือเดินทาง ๙๔ ราย

- บัตรประจำตัวประชาชน ๗๓ ราย

- นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๓๗ ราย

- ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ๔๙ ราย

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทย ในพื้นที่ทั้งที่เกาะกวมและเกาะไซปันจำนวนแห่งละ ๕ คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการกงสุลและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นเครือข่ายสำคัญที่สนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกาะกวมมีชุมชนไทยพำนักอยู่ประมาณ ๒๐๐ – ๒๕๐ คน ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น เจ้าของร้านอาหารไทย เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ เจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้าต่างประเทศ แพทย์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ่อครัวแม่ครัว พนักงานร้านอาหารไทย พนักงานนวดไทย พนักงานโรงแรม พนักงานในฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือสหรัฐฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนเป็นแม่บ้านที่สมรสกับทหารอเมริกัน ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจของเกาะกวมพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและฐานทัพสหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เกาะไซปันมีชุมชนไทยพำนักอยู่ประมาณ ๔๐๐ – ๔๕๐ คน ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น เจ้าของร้านอาหารไทย ช่างซ่อมรถยนต์ พ่อครัวแม่ครัว พนักงานร้านอาหารไทย พนักงานนวดไทย พนักงานโรงแรม และแรงงานก่อสร้าง และมีบางส่วนเป็นแม่บ้านที่สมรสกับชาวอเมริกันและคนพื้นเมือง คนไทยส่วนใหญ่บนเกาะไซปันจะเป็นแรงงานที่เดินทางมาทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าเมื่อ ๒๐ – ๓๐ ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่ค่าจ้างแรงงานราคาถูกและรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังไม่ได้เข้าควบคุมกระบวนการเข้าเมืองและการจ้างงาน ซึ่งภายหลังการเข้าควบคุมและ ใช้กฎหมายเข้าเมืองและกฎหมายแรงงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕๒ โรงงานผลิตเสื้อผ้าต่าง ๆ ได้ทยอยปิดตัวลง แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ยังคงอยู่พำนักและประกอบอาชีพอื่นต่อบนเกาะไซปัน โดยถือวีซ่าทำงาน (CW) ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจของเกาะไซปันจะพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและคาสิโน ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมีแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์

การจัดกงสุลสัญจรที่เกาะกวมและเกาะไซปันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะขยายบริการให้เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีชุมชนไทยพำนักอยู่ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชน เพราะหากไม่มีบริการกงสุลสัญจรก็จะต้องกลับไปดำเนินการที่ประเทศไทย เนื่องจากการเดินทางมาที่นครลอสแอนเจลิสจะใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเดินทางสูงกว่า นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่บนเกาะไซปันเป็นผู้ถือวีซ่าทำงาน (CW) จะถูกจำกัดการเดินทาง ไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้ เดินทางกลับประเทศไทยได้เพียงอย่างเดียว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธาราม เกาะกวม พร้อมทั้งชุมชนไทยในเกาะกวมและเกาะไซปัน ที่ให้การสนับสนุนสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริการกงสุลสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดบริการกงสุลสัญจรในมลรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๖๐ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook: Royal Thai Consulate – General Los Angeles

(๓) Twitter: ThaiCGLA

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔