ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 31 มีนาคม 2561

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าว และมลรัฐใกล้เคียง อาทิ มลรัฐไวโอมิง และมลรัฐไอดาโฮ เข้ารับบริการ ๑๔๕ คน รวม ๑๗๘ รายการ

หนังสือเดินทาง e-passport เป็นบริการที่มีผู้มาขอรับมากที่สุด จำนวน ๑๐๓ เล่ม ตามมาด้วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓๖ ใบ บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๓๐ รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๙ รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลชาวไทยและเยาวชนไทยในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ข้อมูลด้านกงสุลและความช่วยเหลือแก่คนไทยในเบื้องต้นในโอกาสต่อ ๆ ไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดธรรมคุณารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งสมาคมไทยแห่งมลรัฐยูทาห์ชุมชนไทยในมลรัฐยูทาห์ที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตาโรซา มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สามารถลงทะเบียนนัดหมายทำหนังสือเดินทางได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org/service_mobile.aspx และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองอื่น ๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org ทั้งนี้ การทำบัตรประจำตัวประชาชนชน งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า


พิธีเปิดนิทรรศการ International Exchange Show ณ หอศิลป์ LA Artcore Brewery Annex

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ฯพณฯ นางฉวีรัตน์ เกษรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ฐาปนันดรศิลปิน และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ International Exchange Show ณ หอศิลป์ LA Artcore Brewery Annex แสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน นายธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และนายกมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและฐาปนันดรศิลปินของไทย นำเสนอผลงานการวาดภาพลายเส้น ได้แก่ ภาพต้นยางนาริมแม่น้ำตรัง ภาพงานวาดเส้นขาว-ดำ ที่เขียนขึ้นจากภูมิประเทศจริงที่สะท้อนบรรยากาศธรรมชาติตามสถานที่ต่าง ๆ มาจัดแสดง พร้อมกับผลงานของศิลปินท่านอื่นๆ รวมถึงภาพเสือเขี้ยวดาบของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีด้วย นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ ๒๕ มี.ค. ถึงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑


กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์รับรองร่างธรรมนูญสภาไทยทาวน์ มอบคณะกรรรมการเฉพาะกิจจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสภาต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๑ กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์จัดการประชุมกลุ่มครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญสภาไทยทาวน์ ณ อาคาร Hollyview ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวเปิดการประชุมร่วมกับนาง Laura Friedman ส.ส. แคลิฟอร์เนียเขต ๔๓ ซึ่งครอบคลุมไทยทาวน์

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและระดมพลังของชุมชนไทย - อเมริกันในการพัฒนาไทยทาวน์ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่กลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ได้ยกร่างธรรมนูญการจัดตั้งสภาไทยทาวน์มานำเสนอในวันนี้ ขณะที่ ส.ส. Laura Friedman แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนข้อริเริ่มต่างๆ ของชุมชนไทย รวมถึงการพัฒนาไทยทาวน์ เช่นเดียวกับที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อาทิ การแปลข้อสอบพนักงานนวดที่จะสอบใบอนุญาตประกอบการนวดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นภาษาไทย และการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย นิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๑

ที่ประชุมเห็นชอบร่างธรรมนูญสภาไทยทาวน์ ซึ่งเป็นเอกสารระบุข้อบังคับ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสภาไทยทาวน์ โดยจะมีคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายบริหาร เสนอและดำเนินโครงการและจัดหาเงินทุน) และคณะกรรมการอำนวยการ (กำกับดูแลการบริหารงาน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร) ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาไทยทาวน์

ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่มีความอาวุโส และเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน รวม ๔ ท่าน ทำหน้าที่ลงทะเบียนผู้สมัครคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุดต่อไป