ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 4 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัย UCLA ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดงานแสดงดนตรีไทยและพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัย ULCA ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 โดยท่านที่สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ งานแสดงดนตรีที่ UCLA มีดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 17.00 น. การบรรยายพิเศษและสัมนาเกี่ยวกับดนตรีไทยช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมีการบรรเลงดนตรีไทยถวายมือ นักดนตรีไทยที่มีความสามารถจากชุมชนไทยต่างๆ จำนวน 12 วง

2. วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 12.00 น. งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย และการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูดนตรีไทย นำโดยคณะนักดนตรีจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยท่านที่สนใจกรุณาตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่หลายเลขโทรศัพท์ (323)962-9574 หรือทาง e-mail : kenny.y@thaiconsulatela.org ภายใน วันที่ 8 มีนาคม 2560


เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดบริการ กงสุลสัญจรที่วัดพรหมคุณาราม เมืองวัดเดล มลรัฐอริโซนา เพื่อให้บริการชาวไทยในการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ซึ่งมีจำนวนผู้มารับ บริการรวม 241 ราย ดังนี้

- หนังสือเดินทาง 114 ราย

- บัตรประจำตัวประชาชน 67 ราย

- นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ 12 ราย

- ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล 48 ราย

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทย ในพื้นที่จำนวน 6 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการกงสุลและข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นเครือข่ายสำคัญที่สนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดกงสุลสัญจรเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะขยายบริการให้

ชุมชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าถึงบริการกงสุลให้มากที่สุด เพื่อช่วยประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งกงสุลสัญจรในครั้งนี้นอกจากชาวไทยในมลรัฐอริโซนา ยังมีชาวไทยจากมลรัฐ เท็กซัสและนิวเม็กซิโกมารับบริการอีกด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพรหมคุณาราม พร้อมทั้งชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุน สถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริการกงสุลสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดบริการกงสุลสัญจรในมลรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี 2560 ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(1) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(2) Facebook: Royal Thai Consulate – General Los Angeles

(3) Twitter: ThaiCGLA

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 9629574