ชุมชนไทยในแอล.เอ.
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจะจัดบริการกงสุลสัญจรไตรมาสแรกปี 2556

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ชุมชนไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 (มกราคม-มีนาคม 2556) ดังนี้

วันที่/ เวลา สถานที่
9 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 9.00 - 18.00 น.
วัดพุทธจักรมงคลวราราม 872-A Second Street, Pearl City, Hawaii 96782-3342 Tel. (808)456-4176 Fax. (808)455-1808 E-mail: watpearl@pixi.com
16 มีนาคม 2556
เวลา 9.00 -16.00 น.
วัดป่าพุทธยานันทาราม 5320, Kell Lane, Las Vegas, NV 89156 Tel. (702) 437-3320 Fax. (702) 437-1986
17 มีนาคม 2556
เวลา 9.00 -14.00 น.
"..........."

ในการจัดกงสุลสัญจรดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกขอให้ผู้ยื่นคำร้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ www.thaiconsulatela.org หรือ โทร (323)962-9574 ต่อ 213 หรือ FAX : (323) 962-2128 หรือ E-mail : info@ThaiConsulateLA.org

ข้อมูลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องการทราบเมื่อท่านแจ้งทำนัดหมาย คือ

1) เลข 13 หลัก (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
2) หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดต่อกลับ
3) ชื่อและนามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ
4) วันและเวลาราชการที่ ท่านต้องการทำนัดหมาย

การนัดหมายจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อกลับและแจ้งยืนยันการนัดหมายของท่านแล้ว ขอให้มาถึงก่อนเวลาตามนัดหมาย 10 นาที และเนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรองรับผู้มาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้วันละ 100 ราย ดังนั้น หากไม่สามารถเดินทางมาตามนัดหมายได้ ขอให้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดสรรเวลาให้กับท่านอื่นต่อไป

เอกสารที่ต้องนำมาเมื่อได้รับการนัดหมายแล้ว

- คำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์/แบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ 1 ชุด (download ได้ที่ www.thaiconsulatela.org

- บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด (อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีบิดาและมารดาพร้อมเอกสาร)

- หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้องฯ และหน้าที่ 2 ที่มีการต่ออายุ 1 ชุด

- ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles

- ซอง Express Mail จากไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) พร้อมด้วยแสตมป์ (ไม่รับ Meter Stamp) (โปรดสอบถามราคาแสตมป์จาก USPS) และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

สำหรับการให้บริการอื่นๆ ทางไปรษณีย์ เช่น นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว รับรองลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนคนเกิด (ออกสูติบัตร) จดทะเบียนคนตาย (ออกมรณบัตร) เป็นต้น นั้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (323) 962-9574, (323) 962-9575, (323) 962-9576 ต่อ 225

งานด้านคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ กฎหมายไทย แรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ (323) 962-9574, (323) 962-9575, (323) 962-9576 ต่อ 219


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
วันที่ 28 ธันวาคม 2555