ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 1 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย Thai Festival Seattle 2016 ณ Seattle Community College ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยแห่งมลรัฐวอชิงตัน พร้อมทั้งได้เป็นผู้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นให้กับบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนไทยในมลรัฐวอชิงตันตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ การจัด Thai Festival Seattle ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และมีชาวต่างชาติและชาวไทยจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยคาดว่า มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 5,000 คน โดยนอกจากจะมีการแสดงนาฎศิลป์ไทย มวยไทย และละครเวทีไทยและมีร้านอาหารไทย และสินค้าไทยมาออกร้านจำนวนมากแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดหน่วยกงสุลสัญจรระหว่างงานดังกล่าวด้วย

สำหรับสมาคมไทยแห่งมลรัฐวอชิงตัน หรือ Thai Association of Washington State (TAWA) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีศักยภาพสูงในการจัดงานเพื่อชุมชนไทยให้ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด มีสมาชิกและอาสาสมัครเป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมดิจิตัลของนครซีแอตเติล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ และเป็นกำลังสำคัญที่ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีให้กับชุมชนไทยในนครซีแอตเติล


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำนครลอสแอนเจลิส ได้จัดการประชุมเรื่องการรับตราสัญลักษณ์ Thai Select และปัญหาร้านอาหารไทย โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานและผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย นายกสมาคมแคลิฟอร์เนียภาคใต้ฯ และผู้แทนร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 6 ร้าน

ในโอกาสดังกล่าว ได้มีการหารือเรื่องตราสัญลักษณ์ Thai Select โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของอาหารไทย จึงได้จัดทำโครงการ Thai Select เพื่อรับรองอาหารไทยแท้และต่อมา ได้ขยายขอบเขตในการรับรองอาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับมอบสัญลักษณ์ Thai Select ในสหรัฐฯ จำนวน 502 ราย และได้มอบตราผลิตภัณฑ์อาหารฯ ไปแล้ว 332 ผลิตภัณฑ์ 36 บริษัทฯ ในจำนวนดังกล่าว มีร้านอาหารไทย Thai Select ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวน 64 ร้าน และในนครลอสแอนเจลิส 17 ร้าน

ที่ประชุมยังได้หารืออย่างกว้างขวางเรื่องการจัดตั้งสมาคมร้านอาหารไทยเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการที่ร้านอาหารสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในกรณีที่ประสบปัญหา และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกันได้ และเป็นตัวแทนในการเจรจากับหน่วยงานสหรัฐฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบหารือกับนาย Scott W. Binder ผู้อำนวยการ Department of Pathology & Laboratory Medicine, UCLA พร้อมอาจารย์แพทย์จากคณะฯ ประกอบด้วย นาย Scott D. Nelson นาย Serge Alexanian และ นพ. โรม ชุตาภา อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ของ David Geffen School of Medicine โดยมีนางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการ สนง.ส่งเสริมการเศรษฐกิจและการลงทุน และรองกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม มหาวิทยาลัย UCLA มีความประสงค์จะร่วมมือกับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาขา tele pathology ในทุกรูปแบบทางด้านเทคโนโลยี การรักษามะเร็ง การวิจัยในระยะสั้นและระยะยาวในประเทศไทยและสหรัฐฯ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ข้อมูล ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์กับ UCLA และหากสองฝ่ายสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยการเป็น medical hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านสาธารณสุข และนำประเทศไทยไปสู่นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีการแพทย์จากต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์กับ UCLA โดยเฉพาะด้าน Tele pathology เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็น medical hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกับประเทศเพื่อนบ้านในทางอ้อมด้วย การนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศไทยจะเป็นแนวทางที่สนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health and Medical Technology) เป็นหนึ่งใน ๕ สาขาที่ประเทศไทยสามารถที่จะต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ที่ไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ และด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงในระดับนำของโลก โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ในระดับโลกเช่น UCLA


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 นายกุศล เฟื่อขุนทด นายกสมาคมกอล์ฟภาคใต้แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกอล์ฟ “The 2016 Crown Prince Cup Golf Tournament” ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี ร้อยโทหญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในพิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลอันสูงเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ พร้อมกับได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันให้แก่นายกุศล เฟื่อขุนทด นายกสมาคมกอล์ฟภาคใต้แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้เข้าแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 24-25 กันยายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในมลรัฐโอเรกอน ณ วัดพุทธโอเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล โดยตลอดสองวันมีผู้มาใช้บริการรวม 361 ราย แบ่งเป็น (1) หนังสือเดินทาง 183 ราย (2) บัตรประจำตัวประชาชน 87 ราย (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ 23 ราย (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล 68 ราย สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดบริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐโอเรกอนปีละหนึ่งครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยเข้าถึงบริการกงสุลด้านต่างๆ ที่จำเป็นโดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีประชาชนจากมลรัฐข้างเคียง คือ วอชิงตันและไอตาโฮ มาใช้บริการอีกด้วย นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการกงสุลสำหรับคนไทยและตอบข้อซักถามต่างๆ กับชุมชนไทย เช่น การใช้หนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางไทยและสหรัฐฯ การเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย และการแก้ไขนามสกุลของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ เป็นต้น การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากวัดพุทธโอเรกอน ชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในรัฐโอเรกอน ที่มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานด้านต่างๆ ส่งผลให้การบริการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ ดังนั้น การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในต่างประเทศ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ มีนโยบายที่จะขยายบริการกงสุลสัญจรให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ที่มีคนไทยพำนักอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านบริการกงสุลให้มากที่สุด อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในมลรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate –General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 9629574 ทั้งนี้ การทำบัตรประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า