ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 29 ธันวาคม 2555
ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ฉบับที่ 1/2555 วันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2555

ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย – อเมริกัน แห่งแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) อันได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการสมาคมไทยฯ ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ภายใต้ธรรมนูญสมาคมไทยฯ ในบทเฉพาะกาล มาตราที่ 49

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมไทยฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ 8 ท่านให้เป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) มีหน้าที่ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่เตรียมการเลือกตั้ง จนประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้คนใหม่ แทนนายนิกันติ์ คุณกำจร นายกสมาคมไทยฯ คนปัจจุบัน ที่จะหมดวาระ 2 ปีแห่งการดำรงตำแหน่งในสิ้นปีพุทธศักราช 2555 นี้ กรรมการอำนวยการสมาคมไทยฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนามดังต่อไปนี้ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์, สุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก, วนิดา ศรีวรมย์, ขนิษฐา เล็กอุทัย, สิงห์หาญ พรหมพิไชย, บุญส่ง อนันตสุคนธ์, สุวคนธ์ กาญจนา, ขนิษฐา จินะพันธ์

ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ได้ลงมติให้ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง และสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก เป็นเลขานุการฯ โดยได้กำหนด


วัน และเวลาในการดำเนินการดังนี้
วันเปิดรับสมัคร......... วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 09 : 00 น. - 17 : 00 น.
วันปิดรับสมัคร .......... วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 17 : 00 น. ( 5 โมงเย็น )
วันแถลงนโยบายและดีเบท ...........วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด
วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ............วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556
สถานที่ในการลงคะแนน ....... 1. วัดไทยลอสแอนเจลิส, นอร์ทฮอลลีวูด 2. วัดป่าธรรมชาติ เมือง ลา พวนเต้ 3. ตลาดสีลม ศูนย์การค้าไทยแลนด์ พลาซ่า, ฮอลลีวูด

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ (ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง) เบอร์โทรศัพท์ 323-464-1425 หรือ 323-464-1599 (สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด) สุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก (เลขานุการคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง) เบอร์โทรศัพท์ ..... 626-679-5571