ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 1 ธันวาคม 2555

ขอความร่วมมือจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และงานวันพ่อแห่งชาติ ที่วัดไทยลอสแองเจลิส

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมมือกับวัดไทยลอสแองเจลิส ทีมประเทศไทย ผู้แทนชุมชนไทย และ NAT TV ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่วัดไทยลอสแองเจลิส (8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605) นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวไทย ร้านอาหาร สมาคม ชมรม องค์กรชาวไทย ที่มีความประสงค์ จะมีส่วนร่วมในการจัดอาหารแจกจ่ายในงานฯ แจ้งความประสงค์ไปยังสมาคมไทยปักษ์ใต้ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเรื่องอาหาร ที่คุณวรลักษณ์ เอกสกุล โทรศัพท์ 818-239-9634 หรือ bambalina112@gmail.com ในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาโดยทั่วกัน


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
27 พฤศจิกายน 2555