ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 27 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ โดยมีกงสุลศรัณยู อัมพาตระการ นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ และมีผู้ใช้บริการรวม ๓๑๙ ราย แบ่งเป็น

(๑) หนังสือเดินทาง ๑๗๔ ราย

(๒) บัตรประจำตัวประชาชน ๗๐ ราย

(๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ๒๗ ราย

(๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ๔๘ ราย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครกงสุลให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน ๗ คน เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและชุมชนไทยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

นครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียถือเป็นพื้นที่ที่ชุมชนไทยพำนักอยู่หนาแน่นและมีจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากนครลอสแอนเจลิส ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกงสุลสัญจรไปบริการชุมชนไทยปีละ ๔ ครั้ง โดยกงสุลสัญจรที่นครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียครั้งต่อไปจะจัดขี้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเลย์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดบริการกงสุลสัญจรในเมืองอื่น ๆ ตลอดปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และ งานทะเบียนราษฎร์ได้ที่

(๑) เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)

(๒) Facebook: Royal Thai Consulate – General, Los Angeles

(๓) Twitter: ThaiCGLA

(๔) โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔