ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ข่าวจากกงสุล 4 มิถุนายน 2559

เรื่อง การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการทำลูกประคบสมุนไพรไทย ประจำปี 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี โดยได้เชิญอาจารย์ ดร. ไฉน น้อยแสง และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เดินทางมาจัดอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรไทย และการทำทรีตเม้นท์ผิวหน้า สปาไทย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวดไทย/สปาไทย ให้แก่ชาวไทยที่ประกอบ

อาชีพพนักงานนวด รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และยังสามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลสุขภาพให้กับตนเองได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบผิวหน้าสมุนไพรไทย การวิเคราะห์สภาพผิวหน้า การทำทรีตเม้นท์ผิวหน้า และการประเมินผลหลังการทำทรีตเม้นท์

สถานกงสุลใหญ่ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ผู้สมัครเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงนำผ้าขนหนูผืนใหญ่ 1 ผืน ผ้าขนหนูผืนเล็ก 3 ผืน และฟองน้ำเช็ดหน้า 1 อัน มาใช้ในระหว่างการอบรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N. Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004

โทรศัพท์ (323) 9629574 ต่อ 208 (คุณสุทธิดา) โทรสาร (323) 9622128 อีเมล์ suttida.t@thaiconsulatela.org * ที่นั่งมีจำนวนจำกัด


การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ

สำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ และประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย มีข้อมูลเรื่องการอยู่พำนักในประเทศไทยที่ท่านพึงทราบ ดังนี้

1. การพำนักชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

2. หากท่านประสงค์ไปท่องเที่ยวและจะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ท่านควรขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวมีแบบ (1) Single Entry โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และมีอายุการใช้งาน 3 เดือน และเข้าได้ ครั้งเดียว หรือ (2) Multiple Entry Tourist Visa (METV) โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และมีอายุการใช้งาน 6 เดือน และสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะขยายเวลาพำนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านจะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) โดยจะสามารถต่ออายุการอยู่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และมีค่าธรรมเนียม 1,900 บาท ซึ่งจะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยต่ออีกเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

3. ในกรณีที่ท่านเดินทางเข้าประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์อื่นในการเข้าประเทศ เช่น เยี่ยมญาติหรือ อยู่กับครอบครัว สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ท่านขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant O หรือหากประสงค์จะติดต่อหรือประกอบธุรกิจ/ทำงานท่านจะต้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non - Immigrant B ทั้งนี้ ประเภทของวีซ่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์: info@thaiconsulatela.org หรือ หมายเลขโทรศัพท์: 323-962-9574

4. นอกจากนี้ หากท่านเดินทางเข้าประเทศไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (overstay) จากแต่เดิมที่เคยจ่ายค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกคำสั่งใหม่ที่ท่านควรพึงระวัง เพราะนอกจากท่านต้องจ่ายค่าปรับแล้ว ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 กรณีเข้ามอบตัว

4.1.1อยู่เกินกว่า 90 วัน ห้ามเข้ามา 1 ปี

4.1.2 อยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้ามา 3 ปี

4.1.3 อยู่เกิน 3 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี

4.1.4 อยู่เกิน 5 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี

4.2 กรณีถูกจับกุมดำเนินคดี

4.2.1 อยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต่ำกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี

4.2.2 อยู่เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี

อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่ใช้บังคับกับบุคคลที่เดินทางออกจากประเทศไทยก่อนที่จะมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ (ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.immigration.go.th


ข้อแนะนำสำหรับคนไทยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

หากท่านเดินทางมาสหรัฐฯ และพำนักอยู่ใน 13 รัฐ ชึ่งเป็นเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คือ แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน เนวาดา อริโซนา โคโลราโด ฮาวาย โอเรกอน ยูทาห์ อะแลสกา นิวเม็กซิโก ไอดาโฮ มอนทานา และไวโอมิง และเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ท่านจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบน้อยสุด

เป็นที่ทราบกันว่าภัยอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารอบตัวท่านและอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟป่า) จึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้

1. เตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เอกสารแสดงตัวอื่นๆ ให้ครบถ้วน และพร้อมเดินทางเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2. ควรสะสมเสบียง น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เช่น ไฟฉาย วิทยุ โดยเสบียงที่เตรียมควรใช้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างน้อย 72 ชม. และเตรียมเงินสดติดตัวไว้จำนวนหนึ่งเนื่องจากในระหว่างที่เกิดภัยธรรมชาติ ATM จะใช้การไม่ได้

3. ติดตามข่าวสารของทางการท้องถิ่น เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูล การติดต่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่น

4. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ขอให้ทุกท่านอยู่แต่ในที่พักอาศัย สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และเดินทางออกนอกพื้นที่ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

5. ขอให้ท่านบันทึกหมายเลข Hotline 323-580-4222 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไว้ ซึ่งหมายเลขดังกล่าวสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต)

6. นอกจากช่องทาง Hotline แล้ว ท่านสามารถติดตามและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วยได้ ดังนี้

- เว็บไซต์: (www.thaiconsulatela.org)

- Facebook: (http://www.facebook.com/thaiconsulatela)

- อีเมล์: info@thaiconsulatela.org

- หมายเลขโทรศัพท์: 323-962-9574