ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 23 พศจิกายน 2562

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 310 Poplar Ave, San Bruno, CA 94066 โทรศัพท์ (650) 615-9528

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

-ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกเมนู “บริการกงสุลสัญจร” ใต้สไลด์โชว์และกดเลือกเมนู “นัดหมายกงสุลสัญจร” โดยเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

-โทรศัพท์ 323 - 962 - 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดพุทธประทีปได้

แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มี การสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ (ทุกประเภท) เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 - 962 - 9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate - General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวู๊ดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน 19301 176th Ave. NE, Woodinville, WA 98072 โทรศัพท์ (450) 481-6640 สำหรับรายละเอียดการให้บริการ ทางสถานกงสุลฯ ให้บริการเช่นเดียวกันกับ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังรายละเอียดด้านบน

นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบปะพูดคุยกับผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้นำชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ร้าน Osha Thai สาขา Embarcadero นครซานฟรานซิสโก นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและคุณณพนุช ทองภักดี ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้นำชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียง ที่เข้าร่วมกว่า 60 คน เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศในการดูแลรักษาผลประโยชน์และการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ รวมทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรกันมายาวนานกว่า 186 ปี ด้วย


เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบปะผู้นำเข้าส่งออกสินค้าไทยในนครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบปะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไทยมายังตลาดสหรัฐฯ ได้แก่ 1) การตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่สหรัฐฯ ให้กับไทย โดยฝ่ายสหรัฐฯ อ้างเรื่องมาตรฐานแรงงานของไทยที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 2.) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง จนอาจทำให้ถูกเพ่งเล็งว่าทางการไทยแทรกแซงกลไกอัตราแลกเปลี่ยน และ 3) การที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ข้อมูลเรื่องความร่วมมือที่ไทยประสงค์จะมีฝ่ายสหรัฐฯ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ให้ข้อมูลเรื่องความสำคัญของตลาดสหรัฐฯ ต่อสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ให้ข้อมูลเรื่องความสำคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทย

กลุ่มผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคและข้อติดขัดในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทยมายังสหรัฐฯ อาทิ ปัญหาความล่าช้าในการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในไทย ปัญหาคุณภาพสินค้าเกษตรไทย และปัญหาสหรัฐฯ ส่งผู้ตรวจคุณภาพผลไม้มาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก เป็นต้น พร้อมทั้งเสนอให้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายให้นักลงทุนไทยและนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า ควรจัดกิจกรรม Job Fair และต้องนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติการคัดเลือกและเงื่อนไข ดังนี้

๑.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ตำแหน่ง - ผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร

อัตราค่าจ้าง - เดือนละ ๒,๔๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน ๑๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.๑ รับคำร้องทำหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างการให้บริการกงสุลสัญจร

๒.๒ ตรวจสอบและยืนยันนัดหมายการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างกิจกรรมกงสุลสัญจร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกงสุลสัญจร

๒.๓ งานกงสุลด้านอื่น ๆ เช่น งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร งานประชาสัมพันธ์ รับไปรษณีย์ รับโทรศัพท์ และตอบอีเมล

๒.๔ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกในกับภารกิจด้านกงสุล

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นภายใต้แนวทางและวิธีการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

๓.๒ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

๓.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับดี

๓.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับดี

๓.๕ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของสหรัฐฯ และมีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ในสหรัฐฯ

๓.๖ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ U.S. permanent resident (Green Card)

๓.๖.๒ เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ (U.S. Citizen)

๓.๖.๓ มี work permit

๓.๖.๔ มีวีซ่านักเรียน (F-1) หรือมี Optional Practical Training (OPT) ของสหรัฐฯ อนึ่ง สำหรับนักเรียนในสถานะวีซ่า F-1 นั้น หากได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราประเภทลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ฯ (วีซ่าสถานะ A-2) ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยในโอกาสแรก โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ในกรณีที่ไม่ได้รับการตรวจลงตราประเภท A-2 ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาเรียกบุคคลที่สอบผ่านลำดับถัดไปแทน หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก Office of the Attorney - General, State of California Department of Justice ภายใน ๓๐ วัน

๔.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔.๑ มีประสบการณ์การทำงานในสหรัฐฯ

๔.๒ สามารถให้บริการนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้

๔.๓ สามารถเดินทางไปให้บริการนอกพื้นที่และต่างมลรัฐได้

๔.๔ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์

๕. การสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org

โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕.๑ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 N. Larchmont Blvd, Floor 2, Los Angeles, California 90004 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๕.๒ ทางไปรษณีย์ถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ Royal Thai Consulate-General, Los Angeles 611 N. Larchmont Blvd, Floor 2, Los Angeles, California 90004 โดยใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครจะต้องถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.

๖. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

๖.๑ สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (transcript)

๖.๒ ใบสมัคร

๖.๓ กรณีที่มีประวัติการทำงานหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นมาก่อน ให้แนบหนังสือรับรองจาก หน่วยงานนั้นมาด้วย

๖.๔ สำเนา Green Card หรือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หรือใบโอนสัญชาติสหรัฐฯ หรือ

๖.๕ สำเนาหนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย (หากมี) หรือสำเนาวีซ่า F-1 หรือ Work Permit ของสหรัฐฯ

๖.๖ รูปถ่ายขนาด ๒ X ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

๗. การคัดเลือก คณะกรรมการของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะแจ้งรายละเอียดต่อไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004) ตามกำหนดการดังนี้

14.00 น.

- กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม ชมรม และ ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ และเข้าแถวตามที่กำหนด

- กงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- กงสุลใหญ่ฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

- กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

- เสร็จพิธี

- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง