ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 2 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกงสุลสัญจร ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน เพื่อให้บริการชาวไทยในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ซึ่งตลอดสองวันของการให้บริการมีประชาชนมารับบริการรวม ๔๑๐ ราย แบ่งเป็น

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๔๖ ราย

บัตรประจำตัวประชาชน ๙๘ ราย

นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ ๒๘ ราย

หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) ๒ ราย

ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล ๓๖ ราย

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนในต่างประเทศตามแนวทางกลไกประชารัฐของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดวอชิงตันพุทธวนารามและชุมชนไทยในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริการกงสุลสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในรัฐต่าง ๆ ในเขตอาณาตลอดปี ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ ทั้งนี้ การทำ บัตรประชาชนชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฏร์ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า