ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 7 มกราคม 2560

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการงานกงสุลในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมาโดยตลอด เช่น การลดระยะเวลาดำเนินการงานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ การปรับปรุงขั้นตอนภายในเพื่อประชาชนได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่เร็วขึ้น การจัดที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ การจัดน้ำดื่มไว้บริการประชาชนที่ห้องฝ่ายกงสุล นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์เวลาให้บริการฝ่ายกงสุลที่ปรับปรุงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้

๑. ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดบริการฝ่ายกงสุลตลอดทั้งวัน โดยเวลาทำการฝ่ายกงสุลที่ปรับปรุงใหม่ คือ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ของวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่หยุดพักกลางวัน (จากเดิมที่หยุดพักกลางวันช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.)

๒. การให้บริการงานนิติกรณ์ทุกประเภทใช้เวลา ๑ วันทำการตามที่ได้ปรับปรุงไปแล้ว โดยหากยื่นเอกสารในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ของวันทำการ จะได้รับเอกสารคืนในเวลา ๑๕.๓๐ น.ของวันทำการเดียวกัน (กรณีที่ยื่นหลังเวลา ๑๒.๐๐ น. จะได้รับเอกสารคืนในวันทำการถัดไป)

๓. การให้บริการทำหนังสือเดินทาง ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องนัดหมายล่วงหน้าตามปกติ โดยสามารถนัดหมายเวลาที่ท่านสะดวกได้ตลอดทั้งวันในเวลาทำการ

๔. สำหรับการทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถยื่นเอกสารขอทำบัตรได้ตลอดทั้งวันในเวลาทำการโดยไม่ต้องนัดหมาย

การปรับปรุงเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นไปตามนโยบายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มุ่งบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสูงสุดในการติดต่อและใช้บริการ

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiconsulatela.org และที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA)


เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ต้อนรับ คณะละครมรดกใหม่ ซึ่งนำโดย นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ที่นำคณะนักเรียนมาแสดงละคร เรื่อง “ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมี นาย Henri Vantieghem กงสุลใหญ่เบลเยียม นาง Liliana Cino กงสุลใหญ่เปรู นาง Mame Mbaye กงสุลใหญ่เซเนกัล ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุลเข้าร่วมรับชมการแสดงพร้อมกับชุมชนไทยจากสมาคมชมรมต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป ละครที่นำมาแสดงนำเสนอประกอบกับการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ กับเครื่องดนตรีสากล มีเนื้อหาของเรื่องครอบครัวคนงานก่อสร้างและบุตรชายที่นำเอาแนวพระราชดำริโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำไร่นาสวนผสม ทำให้มีทางออกในการดำรงชีพอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ คณะละครมรดกใหม่ ได้ไปแสดงอีกครั้ง เรื่อง “ถนนสายกลับบ้าน” (A Journey Back Home) เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ร้านอาหาร Thailand Plaza ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น.