ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 22 ธันวาคม 2561

การลงทะเบียนสื่อมวลชน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ตามที่ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่สนใจจะเดินทางไปทำข่าวการประชุมฯ ตามแนวทางที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

๑. สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่

(๑) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒x๒ นิ้ว) (๒) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (๓) ไฟล์หนังสือมอบหมาย และ (๔) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒. สื่อมวลชนต้องนำ (๑) เอกสารยืนยันการลงทะเบียนและ (๒) หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว (Media Badge) ที่หน้าศูนย์ข่าว ห้อง Lanna Ballroom I โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ (ชั้น ๒) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

๓. วันและเวลาทำการของศูนย์ข่าว

- วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

- วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๔. กำหนดการสื่อมวลชนจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th

๕. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๑, ๒๒๐๒๒

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๖

อีเมล mfathai.media@gmail.com


ภารกิจกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/15 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เมืองซานบรูโน ลุล่วงด้วยดี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕- วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธประทีป เมืองซานบรูโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรมีประชาชนไทยในพื้นที่และใกล้เคียง เข้ารับบริการหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน ๑๙๑ รายการ บัตรประชาชน จำนวน ๕๑ รายการ นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎรจำนวน ๑๓ รายการ รวม ๒๕๕ รายการ

ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๔ คน ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมถึงเป็นเครือข่ายการประสานงานกิจกรรมด้านกงสุลในพื้นที่ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดพุทธประทีป ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซานบรูโนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ - วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองลาสเวกัสและที่เมืองอื่นๆ สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org