ชุมชนไทยในแอล.เอ.ผลการเยือนประเทศไทยของนาย Tom LaBonge สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส

ด้วยเมื่อวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2556 นาย Tom LaBonge สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 4 และประธานองค์กรบ้านพี่เมืองน้องของนครลอสแอนเจลิส และคณะผู้แทน จำนวน 11 คน ได้เดินทางเยือนประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนภูมิหลังความเป็นมาและสรุปผลการเยือนดังกล่าว ดังนี้

1. ความเป็นมาของการเยือน

1.1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานของนาย Tom LaBonge สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส ได้แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่า ประสงค์จะเยือนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือน และตอบแทนที่ประธานสภากรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยือนนครลอสแอนเจลิสแล้ว 2 ครั้ง และหากฝ่ายไทย มีความพร้อม ก็ประสงค์จะลงนามในความตกลงมิตรภาพ Certificate of Friendship between City Council of Los Angeles and Bangkok Metropolitan Council โดยขอความอนุเคราะห์สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสานกำหนดการ นัดหมายกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย ซึ่งองค์ประกอบของคณะผู้แทนที่สำนักงานของนาย LaBonge ได้แจ้งมาอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นาย Tom LaBonge (2) นาง Kamilla Blanche ผู้อำนวยการองค์กรบ้านพี่เมืองน้องของนครลอสแอนเจลิส (3) นาย Norman Arikawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการการพัฒนาการ ค้าของท่าเรือนครลอสแอนเจลิส และ (4) นาง Chancee Martorell ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย

1.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า นาย LaBonge เป็นนักการเมืองท้องถิ่นของนครลอสแอนเจลิสที่มี มีความใกล้ชิดกับชุมชนไทย และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทยอย่างสม่ำเสมอ และโดยที่ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิสจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและ ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส จึงได้พยายามจัดหางบประมาณสนับสนุนของการเยือนดังกล่าว ในด้านค่าใช้จ่าย ภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าอาหารเลี้ยงรับรอง

2. ผลการเยือน:

การเยือนประเทศไทยของนาย Tom LaBonge และคณะผู้แทน มีผลการเยือนที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

2.1 การเข้าพบผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 กงสุลใหญ่ฯ ได้นำนาย LaBonge และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ น.ส. ศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายประสงค์ นุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้ง ได้เข้าร่วมงานฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดยในงานดังกล่าว นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ฯ ได้มีโอกาสแนะนำนาย LaBonge และคณะผู้แทนให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยในการพบกับผู้นำระดับสูงนี้ ได้มีโอกาสรายงานถึงความสำคัญของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุด ในต่างประเทศและเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อันเป็นที่มาของการเยือนประเทศไทยของสมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส

2.2 ความร่วมมือระหว่างสภานครลอสแอนเจลิสและสภากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นาย LaBonge ในฐานะผู้แทนนประธานสภานครลอสแอนเจลิส และนายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงนามในความตกลงมิตรภาพระหว่างสภานครลอสแอนเจลิสและสภากรุงเทพมหานคร (Certificate of Friendship between City Council of Los Angeles and Bangkok Metropolitan Council) และได้หารือกำหนดกรอบความร่วมมือที่จะดำเนินการต่อไป หลังจากที่ได้มีการจัดทำความตกลงมิตรภาพดังกล่าวในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการกีฬา

(1) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน: ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ควรส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของไทยและสหรัฐฯ และควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของนักวิจัย และการฝึกงานของนักศึกษา

(2) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการกีฬา: ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ศิลปินและนักศึกษาศิลปะ และควรสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการกีฬาที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งควรหาลู่ทางในการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาไทยทาวน์

2.3 การจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities)
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นาย LaBonge ได้เข้าพบหารือกับ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้แจ้งยืนยันเจตนารมย์ที่จะผลักดันให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะ บ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิส ในลำดับต่อไปภายในปีนี้ โดย นครลอสแอนเจลิสจะมีหนังสือขอความเห็นชอบจากรุงวอชิงตันเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งภายใต้การนำ ของนาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสคนใหม่ นาย LaBonge เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะบรรลุผลโดยเร็ว อนึ่ง การที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างนครลอสแอนเจลิสและกรุงเทพมหานคร ในสองระดับ ทั้งระดับฝ่ายบริหาร ในลักษณะ Sister Cities และระดับนิติบัญญัติระหว่างสภาทั้งสองฝ่าย ในลักษณะ Friendship Cities จะทำให้กรุงเทพมหานครและนครลอสแอนเจลิสมีความสัมพันธ์ที่แนนแฟ้นเป็นกรณีพิเศษ อันจะนำ ไปสู่ความร่วมมือที่จะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต

2.4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของชุมชนไทย
นาย LaBonge ได้เสนอกับกงสุลใหญ่ฯ ว่า เมื่อตนได้เดินทางกลับมาที่นครลอสแอนเจลิสแล้ว มีความตั้งใจจะจัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้แทนต่าง ๆ ของชุมชนไทยกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของนครลอสแอนเจลิสให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือ 2 ด้าน ภายใต้ความตกลงมิตรภาพฯ (ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการกีฬา) และกงสุลใหญ่ฯ ได้ตอบรับที่จะแนะนำองค์กรหลัก ๆ ของชุมชนไทย อาทิ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (Thai Community Arts and Cultural Center) สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Art Council) สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมนักกฎหมายไทย (Thai American Bar Association) และหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น

2.5 การส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารและสปาไทย
โดยที่ธุรกิจหลักของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส คือธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจนวดสปา สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจัดให้นาย LaBonge และคณะเข้าศึกษาดูงานที่ร้านอาหารและโรงเรียนสอนทำอาหารไทย Blue Elephant และเยี่ยมชมการสอนนวดไทยแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนและรับบริการสปาไทยที่ Oasis Spa Thailand เพื่อให้ได้สัมผัสและประจักษ์ถึงศักยภาพของร้านอาหารไทยในการพัฒนาไปสู่ระดับ Fine Dining และเพื่อให้มีประสบการณ์โดยตรงกับบริการสปาไทยในระดับนานาชาติ อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจสปาไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งนาย LaBonge และคณะได้แสดงความชื่นชอบและประทับใจอย่างมาก

2.6 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-สหรัฐฯ
นาย LaBonge พร้อมคณะผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ นาย Norman Arikawa ผู้ช่วยผู้อำนวยการการพัฒนาการค้าของท่าเรือนครลอสแอนเจลิส และนาย Tom Gilmore ประธานบริษัท Gilmore Associates ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในนครลอสแอนเจลิสเข้าพบหารือกับนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือถึงแนวทางใน การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งนายจุตินันท์ฯ แสดงความสนใจที่จะหารือเพิ่มเติมกับนาย Gilmore เกี่ยวกับการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันที่นครลอสแอนเจลิส นอกจากนี้ นาง Chancee Martorell ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยและทีมงาน ได้นำเสนอแผนงานและศักยภาพของการลงทุนทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยทาวน์

3. ความร่วมมือในการประสานการเยือน
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณกับความความอนุเคราะห์ที่ได้รับจากนางสาวจุรีรัตน์ คงตระกูล ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำนครลอสแอนเจลิส ที่ได้กรุณาจัดให้นาย LaBonge และคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดเชตุพน สปาไทย Oasis Spa Thailand และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของไทย นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยต้อนรับและดูแลคณะนาย LaBonge ที่ประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความประทับใจถึงความเป็นไทยและน้ำใจคนไทยอย่างยิ่ง ได้แก่ นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ซึ่งได้รับเชิญจากนาย LaBonge ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้อง กรุงเทพฯ-นครลอสแอนเจลิส และได้ร่วมเดินทางกับคณะไปยังประเทศไทย โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง พร้อมด้วยนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาโครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น นายองอาจ วงศ์ข้าหลวง และนายยุทธชัย โพธิ์ศรีทอง ผู้ประสานงาน ซึ่งได้เข้าไปต้อนรับคณะนาย LaBonge ที่ลานจอดเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และประสานนัดหมายให้คณะเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเข้าพบนายประสงค์ นุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งจัดตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะตลอดระยะเวลาการเยือนดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมต่อไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
10 มิถุนายน 2556