ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 5 พฤษภาคม 2561

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในฐานะประธานศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จะจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ศิลปะของศิลปินไทย (Thai Artists 2018 : Contemporary Artists Awards)

ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่น ๙” ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยท่านสามารถแจ้ง ตอบรับเข้าร่วมได้ที่ นายเคนนีย์ ยังก์ หมายเลขโทรศัพท์ ๓๒๓ ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๓ หรือ อีเมล์ kenny.y@thaiconsulatela.org


ชุมชนไทยก่อตั้งสภาไทยทาวน์

ชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียภาคใต้ประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์และคณะกรรมการบริหารสภาไทยทาวน์ โดยเลือกตั้งนายตัน พัฒนะ เจ้าของธุรกิจในไทยทาวน์เป็นนายกสภาไทยทาวน์คนแรก และนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์คนแรก

สภาไทยทาวน์ประกอบด้วย ๒ องค์กรหลักคือ

๑. คณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์มีสมาชิก ๒๘ คน มีประธานคณะกรรมการฯ เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ รับรองโครงการของฝ่ายบริหารสภาไทยทาวน์ สมาชิกคณะกรรมการอำนวยการมาจากการเลือกตั้งและจำนวนหนึ่งมาจากนายกสมาคมในชุมชนไทยต่าง ๆ โดยตำแหน่ง

๒. คณะกรรมการบริหารไทยทาวน์มีสมาชิก ๑๒ คน มีนายกสภาไทยทาวน์เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่นำเสนอและดำเนินโครงการที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการอำนวยการสภาไทยทาวน์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไทยทาวน์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารไทยทาวน์รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ มาจากการเลือกตั้ง

แนวคิดสภาไทยทาวน์เกิดจากการหารือตั้งแต่เดือน ส.ค. ๒๕๖๐ ของคนในชุมชนไทยที่รักและสนใจในไทยทาวน์ โดยต้องการพัฒนาไทยทาวน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมธุรกิจของคนไทยและธุรกิจในพื้นที่ การทำให้ไทยทาวน์เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าและบริการที่มีลักษณะเด่นของไทย ศูนย์กลางของชุมชนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการของผู้อยู่อาศัยในไทยทาวน์ เป็นต้น


สถานกงสุลใหญ่ขอเชิญพบผู้บริหารและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานกงสุลเพื่อชุมชนไทยในต่างประเทศ

เนื่องด้วยนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดเยือนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อเยี่ยมและพบหารือชุมชนไทย และจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านงานกงสุลที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมการบรรยายจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานกงสุล อาทิ ข้อกฎหมายด้านสัญชาติ การเกณฑ์ทหารและการผ่อนผัน การดำเนินงานด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ การรับรองเอกสาร การเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร และอื่นๆ รวมถึงการตอบข้อซักถามเกี่ยวข้องจากวิทยาการ มีกำหนดการ ดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เวลา 14.00-16.00 น.

2.วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ Seattle Foursquare Church 400 N 105th St, Seattle WA 98133 เวลา 11.00-13.00 น. จัดคู่ขนานกับงาน Professional Day โดยสมาคม Thai Association of Washington State (TAWA)

3.วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ เวลา 14.00-16.00 น.

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงได้เรียนเชิญผู้แทนสมาคมไทย ผู้แทนชุมชนไทย สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกำหนดการดังกล่าว โดยแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานทางโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 209 (เจ้าหน้าที่ประสานงาน อิสรีย์ พรหมโสภี) หรือ อีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561