ข่าวจากกงสุลข่าวจากกงสุล 22 ตุลาคม 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐวอชิงตัน ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วัดอตัมยตาราม 19301 176 th Ave. NE Woodinville, WA 98072 Tel. 425 – 4816640

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองรายมือชื่อ การทำหนังสือ มอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ซึ่งระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔

อีเมล์: passport@thaiconsulatela.org

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org) รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้เพิ่มเติมที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) และ Twitter (ThaiCGLA) หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒๙๕๗๔


ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สูงขึ้น นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนดังต่อไปนี้

๑.อัตราค่าธรรมเนียม

๑.๑ การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดหรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ฉบับละ ๑๐๐ บาท (๓ ดอลลาร์สหรัฐ)

๑.๒ การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ ๑๐ บาท (๑ ดอลลาร์สหรัฐ)

๑.๓ การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ ๑๐ บาท (๑ ดอลลาร์สหรัฐ)

๒. การชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเตรียมค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเงินสดหรือ Money order สั่งจ่ายในนาม Royal Thai Consulate - General, Los Angeles