ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 25 เมษายน 2558
เรื่อง การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวดไทย ประจำปี 2558

ตามที่ในปี 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการอบรมนวดไทยให้กับพี่น้องชาวไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งการอบรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างดีมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และมีหลายท่านที่พลาดหวังไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด นั้น ในปี 2558 นี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดการอบรมนวดไทยต่อเนื่อง โดยร่วมกับวิทยาลัยแพทย์ แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครือข่ายชุมชนไทยในเขตนครซานฟรานซิสโก และสมาคมไทยอเมริกันและพันธมิตรเอเชียแห่งซานดิเอโก จัดการอบรมนวดไทยขึ้นใน 2 เมืองใหญ่ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย คือ

- นครซานฟรานซิสโก (วันจันทร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น.)

- นครซานดิเอโก (วันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความชำนาญด้านการนวดไทยให้กับชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงานนวด เพื่อช่วยขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และสำหรับผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ความรู้นี้ในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัวได้

สถานกงสุลใหญ่ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทั้งหมด ผู้สมัครเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่นำเสื่อโยคะ หรือ เบาะ หรือ ผ้านวม มาใช้รองนอนในระหว่างการอบรม พร้อมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของตนเองเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

611 N. Larchmont Blvd., Floor 2, Los Angeles, CA 90004

โทรศัพท์ (323) 9629574 ต่อ 227 (อิสรีย์)

โทรสาร (323) 9622128 อีเมล์ issaree.p@thaiconsulatela.org