ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 1 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ฯ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานกับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ครั้งที่ ๘” (Thai Artists 2017: Contemporary Artists Award) โดยได้กล่าวต้อนรับ นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะศิลปินที่ได้นำผลงานศิลปะมาจัดนิทรรศการและขอบคุณสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอนเจลิส สื่อมวลชนที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ โดยนำผลงานศิลปะระดับดีเด่นของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ คน มาร่วมจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ค. – ๙ เม.ย. ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์แก่ครูศิลปะและศิลปินไทย ให้มีโอกาสแสดงเผยแพร่ผลงานของศิลปินชาวไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวสหรัฐฯ และชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช่วยให้ศิลปินชาวไทยได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนพิพิธภัณฑ์ในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ เพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพ ซึมซับความรู้ทักษะและสุนทรีย์จนสามารถสร้างสรรค์งานศิลป์ ที่ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และอธิบายว่า ศิลปินทั้ง ๑๐ ท่าน จะสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับในครั้งนี้ไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ได้เป็นจำนวนมาก การมีประสบการณ์ตรงจะสามารถนำไปสรรค์สร้างผลงานชิ้นใหม่แก่วงการศิลปะไทยในอนาคตต่อไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากสถานกงสุลใหญ่ฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติและประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา สื่อมวลชนท้องถิ่นในสหรัฐฯและสื่อมวลชนไทยที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมคณะ 

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ได้แสดงความชื่นชมต่อผลงานด้านศิลปะของศิลปินทั้ง ๑๐ ท่าน และได้กล่าวถึง กระบวนการคัดเลือกผลงานที่นำมาจัดแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของครูศิลปินจาก ๕ ภูมิภาค ที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่น โดยขอให้ศิลปินทั้ง ๑๐ ท่านได้กล่าวบรรยายถึงแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเทคนิคการจัดทำผลงานที่นำมาแสดงในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจจากสมาคมชมรมและสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า ๗๐ คน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแวะเยี่ยมชมผลงานของศิลปินที่จัดแสดงในนิทรรศการฯ ได้จนถึงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการร่วมกับชุมชนไทย ดังนี้

1. การจัดงานเพื่อฉลองครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน Pre-ASEAN 50th Anniversary Dinner โดยกงสุลใหญ่ฯ จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำและเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่อินโดนีเซียและเมียนมา ในวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการและจะเดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

๒. การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างชุมชนนครลอสแอนเจลิสและนครซานฟรานซิสโก ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐ โดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้จะจัดงานระดมทุนการจัดกีฬาประเพณีฯ ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐

๓. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างวันที่ ๒-๔ พ.ค. ๒๕๖๐

๔. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัด Plant for Dad 2 ในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ เพื่อปลูกต้นไม้ในส่วนที่ยังมิได้ปลูก ในไทยทาวน์และขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนทุกท่านไปสำรวจการเจริญเติบโตต้นไม้ที่ได้มีการปลูกแล้วเมื่อ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

๕. กงสุลใหญ่ฯ จะนำคณะนักธุรกิจด้านพลังงานจากมลรัฐโอเรกอนเยือนประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในประเทศไทย ช่วงต้นเดือน มิ.ย. ๒๕๖๐

๖. กงสุลใหญ่ฯ จะร่วมคณะเดินทางไปร่วมโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ ก.ค. ๒๕๖๐ และจะนำคณะจากสมาคมนวดไทยและสปาฯ และ (California Massage Therapy Council- CAMTC) ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูงานประเทศไทย ในโอกาสดังกล่าวด้วย