ข่าวจากกงสุล
ข่าวจากกงสุล 10 กันยายน 2559

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่งานศิลปะ (จิตรกรรม) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่สถานกงสุลใหญ่

ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะต่างชาติ และภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากการอบรมเชิงปฎิบัติการครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ ๗

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส