ข่าวกงสุล
ข่าวกงสุล 4 สิงหาคม 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 151 South Ave, Sacramento, CA 95838 โทรศัพท์ (๙๑๖) ๙๒๕ - ๑๕๗๙

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม ได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือ เดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำ หนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน

นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๕.๐๐ น. รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย นายกสมาคม ชมรม หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทย พร้อมกัน ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ

เวลา ๑๕.๑๐ น. เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ในวันและเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชั้น ๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าอ่อนหรือสีอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน / หรือสีอ่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันและแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ นายเคนนีย์ ยังก์ (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๓ e-mail: kenny.y@thaiconsulatela.org จักขอบคุณมาก