ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 15 มิถุนายน 2562

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เข้าร่วมพิธีฉลองวันอีฎิ้ลฟิตริ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เข้าร่วมพิธีฉลองวันอีฎิ้ลฟิตริ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดของชาวมุสลิม ที่มัสยิดไทยอัลฟาติฮะห์ โดยมีอิหม่ามพโยม พยกุล ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมมัสยิด ชาวไทยมุสลิมและมุสลิมชาติต่าง ๆ เข้ารวมกว่า 200 คน และเวลา 10.00 น. กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เข้าร่วมพิธีฉลองวันอีฎิ้ลฟิตริ จัดโดยสมาคมไทยมุสลิมแห่งสหรัฐอเมริกา (Thai Muslim Community of U.S.A.) ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมของสมาคมกับคุณเรลา ประทานชัย นายกสมาคมฯ และอิหม่าม ฮัจยีหวังเฮม เสน่หา ด้วย


ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Serves) ได้เข้าพบนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยด้านสุขภาพและการสาธารณสุข

ซึ่งในปีนี้ นอกจากกิจกรรมที่ดำเนินตามปกติแล้ว ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะกงสุลสัญจรไปยังเมืองต่าง ๆ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขและสิทธิการรักษาและสวัสดิการแก่ชุมชนไทย พร้อมกับการให้บริการด้านการกงสุล (ตรวจดูวันเวลาและสถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรได้ที่ http://www.thaiconsulatela.org/service_mobile.aspx)

ในโอกาสเดียวกันนี้กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งให้ความร่วมมือในภารกิจด้านการกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เสมอมา เช่นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การให้ความรู้ด้านสุขภาพและให้บริการด้านสาธารณสุขกับชุมชนไทยใน 13 รัฐทางตะวันตกของสหรัฐฯ


กงสุลใหญ่ฯ แถลงข่าวไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Lotus Festival 2019 ครั้งที่ 39 ณ Echo Park Lake นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แถลงข่าวร่วมกับผู้บริหาร Department of Recreation and Parks เทศบาลนครลอสแอนเจลิส ประธานคณะกรรมการจัดงาน Lotus Festival และนาย Mitch O’Farell, Councilmember เขต 13 นครลอสแอนเจลิส (เขตที่ตั้งของ Echo Park Lake และย่านไทยทาวน์) ว่า ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Lotus Festival 2019 ครั้งที่ 39 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ Echo Park Lake นครลอสแอนเจลิส ภายใต้หัวข้อ “Celebrating Thailand”

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า หัวข้อของการจัดงานดังกล่าว สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย 2 ประการ ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ทั้งนี้ งาน Lotus Festival 2019 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเฉพาะสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา สมาคม/ชมรมภูมิภาค และคณะนาฏศิลป์ต่าง ๆ รวมทั้งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอนเจลิส โดยภายในงานฯ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่น่าหลงไหลของไทย ทั้งอาหาร นาฏศิลป์ มวยไทย และนวดไทย เป็นต้น

ภายหลังการแถลงข่าว สื่อมวลชนและแขกผู้มาร่วมงานกว่า 40 คน ได้รับชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


กงสุลใหญ่ฯ เปิดงานอีสานบอลล์ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ Arcadia Community Center เมือง Arcadia นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานเปิดงานอีสานบอล์ ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มีนางจันทรา แก้วดี นายกสมาคมฯ นางพูลสิน สุทธิสาร และนางวราภรณ์ เตียประสิทธิ์ คณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

ในการกล่าวเปิดงานกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นายกสมาคมชมรมต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานและชื่นชมในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ในการจัดงานอีสานบอล์มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 เพื่อสนับสนุนและนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทภาคอีสาน อาทิ การจัดโครงการอาหารกลางวัน การให้ทุนการศึกษา และการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนยากจนในภาคอีสานของไทย

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากสมาคม ชมรมต่างๆ เป็นอย่างมาก ภายในงานมีการแสดงแห่บั้งไฟพญานาค การแสดงวัฒนธรรมทางภาคอีสาน การประกวดธิดาอีสานและอาหารภาคอีสาน มีผู้นำชุมชนและชุมชนไทยในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 300 คน


งานประจำปีสภาวัฒนธรรมไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งนครลอสแอนเจลิส ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าธรรมชาติ เมือง ลา พวนเต้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี สภาวัฒนธรรมไทยฯ โดยมีรองประธานสภาวัฒนธรรมไทยฯ นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ให้การต้อนรับ

ภายในงานฯ มีการเดินพาเหรด การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ และการออกซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

กงสุลใหญ่ฯ ได้ทำพิธีเปิดงานฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน และขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงานจากวัดสมาคม และชมรมต่าง ๆ ที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และกล่าวต้อนรับตัวแทนจากภาครัฐ นาย Dan Holloway, Council Member of La Puente และ นาย Alex Villanueva, Sheriff of Los Angles County และนาย Timothy Murakami, Under Sheriff และผู้ช่วย ที่เข้าร่วมในงานนี้ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะ Sheriff เยี่ยมชมวัดป่าธรรมชาติ และเข้านมัสการพระมหาเหรียญ ธนลาโภ (พระภาวนาญาณวิเทศ) เจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติอีกด้วยณ วัดป่าธรรมชาติ เมือง ลา พวนเต้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี สภาวัฒนธรรมไทยฯ โดยมีรองประธานสภาวัฒนธรรมไทยฯ นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ให้การต้อนรับ

ภายในงานฯ มีการเดินพาเหรด การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ และการออกซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

กงสุลใหญ่ฯ ได้ทำพิธีเปิดงานฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน และขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงานจากวัดสมาคม และชมรมต่าง ๆ ที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และกล่าวต้อนรับตัวแทนจากภาครัฐ นาย Dan Holloway, Council Member of La Puente และ นาย Alex Villanueva, Sheriff of Los Angles County และนาย Timothy Murakami, Under Sheriff และผู้ช่วย ที่เข้าร่วมในงานนี้ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะ Sheriff เยี่ยมชมวัดป่าธรรมชาติ และเข้านมัสการพระมหาเหรียญ ธนลาโภ (พระภาวนาญาณวิเทศ) เจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติอีกด้วย