ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 30 มิถุนายน 2561

อาสาสมัครโครงการ Thai American Friendship Project (TAFP) 2018 เริ่มภารกิจ

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดการปฐมนิเทศอาสา สมัครในโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน หรือ Thai American Friendship Project (TAFP) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส, ททท.สนง.ลอสแอนเจลิสและมหาวิทยาลัยรังสิต ในครั้งนี้ถือเป็นปีที่สองที่จะมีการส่งกลุ่มคนไทยอเมริกันรุ่นที่สอง (2nd generation) ไปเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๒ เดือน

ในช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยอาสาสมัครจะได้มีโอกาสไปสัมผัสคนไทย เรียนรู้วัฒนธรรมไทย อย่างใกล้ชิด ค้นหารากเหง้าความเป็นไทยของตน รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาความเป็นไทยผ่าน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาในแต่ละจังหวัดอีกด้วย ส่วนนักเรียนและนักศึกษาในประเทศ ไทยนอกจากจะได้รับประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง ยังได้เปิดโลกทัศน์แลก เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเหล่าอาสาสมัครถึงการใช้ชีวิตในต่างแดนและเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในสหรัฐฯ ประโยชน์ที่สองฝ่ายได้รับจึงเป็นเหมือนการสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งคนไทยในสองประเทศให้แน่นแฟ้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

และในวันนี้ (๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑) อาสาสมัครทั้ง ๕ คน ได้ออกเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเริ่มภารกิจในประเทศไทยเป็นเวลาสามเดือน (ระหว่างวันที่ ๒๑ มิ.ย. - ๘ ก.ย. ๒๕๖๑) โดยแยกกันปฏิบัติงานตามสถานที่ ดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒.โรงเรียนสาธิตพิบูล บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ๓.โรงเรียนปรินซ์รอแยลส์ วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมต่างๆของอาสาสมัคร TAFP ได้ที่เฟสบุ๊ค Thai American Friendship Project


การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร.ท. หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ และกล่าวสุนทรพจน์ ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิ้นวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน โดยมีพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา กรรมการมหาเถระสมาคมเข้าร่วมพร้อมกับพระธรรมทูตและพระสงฆ์ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓๗ รูป

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างพระธรรมทูตไทยในสหรัฐฯ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย องค์กรพระธรรมทูตไทยในสิงคโปร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแสดงความคิดเห็น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้กราบนมัสการขอบคุณวัดไทยในมลรัฐต่าง ๆ ที่ให้ การสนับสนุนการจัดงานในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ การใช้สถานที่วัดในการจัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทย รวมถึง แนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่บุคคลหรือองค์กรเชิญมาทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนด

จุดประสงค์หลักของการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนความเห็นในการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ รวมถึงการสรุปและนำเสนอผลงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา การดำเนินกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาไทยในต่างแดน


กงสุลใหญ่ฯ ร่วมอบรมการวางผังเมือง

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมฟังการฝึกอบรมเรื่องการวางผังเมืองของชุมชนที่จัดขึ้นโดย Thai Community Development Center, Los Angeles Department of City Planning, และ ACT LA โดยมีชุมชนไทยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนกว่า ๓๐ คนรวมถึงสมาชิกสภาไทยทาวน์

การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจในการปรับปรุง Hollywood Community Plan เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ความคิดเห็นและความต้องการต่างๆของประชาชนจะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผังเมือง รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาไทยทาวน์ ขอเชิญชุมชนไทยเข้ามามีส่วนร่วมสัมมนาโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.hcpu2.org เพื่อร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๑๘ ในเวลา ๑๗.๓๐ น. (กรุณาลงทะเบียนก่อนเที่ยงของวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๘ ผ่านลิงค์ https://attendee.gotowebinar.com/regist…/8104399444803261442)