ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 11 สิงหาคม 2561

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๕.๐๐ น. รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ หัวหน้าสานักงานทีมประเทศไทย นายกสมาคม ชมรม หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทย พร้อมกัน ณ บริเวณชั้น ๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ เวลา ๑๕.๑๐ น. เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ ในวันและเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชั้น ๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้าอ่อนหรือสีอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน / หรือสีอ่อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันและแจ้งการเข้าร่วมได้ที่

นายเคนนีย์ ยังก์ (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๑๓ e-mail: kenny.y@thaiconsulatela.org จักขอบคุณมาก


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ กงสุลสัญจร ณ เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 151 South Ave, Sacramento, CA 95838 โทรศัพท์ (๙๑๖) ๙๒๕ - ๑๕๗๙

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (๑) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (๒) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (๓) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

- โทรศัพท์ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม ได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มีการสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำ หนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ ทุกประเภท เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook (Royal Thai Consulate – General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)


กงสุลสัญจรเพื่อคนไทยในเมือง Billings มลรัฐมอนแทนาและพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Billings มลรัฐมอนแทนา เพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ชาวไทยทั้งในมลรัฐมอนแทนาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ความสะดวก สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการด้านกงสุลที่นครลอสแอนเจลิส และเป็นการเข้าถึงทุกพื้นที่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งได้จัดโดยมีกงสุลกนกพร ควรคิด นำคณะเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ

ในโอกาสดังนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดอบรมความรู้ด้านกงสุลให้แก่ผู้สนใจเป็นอาสาสมัครกงสุล เพื่อสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยอาสาสมัครดังกล่าวจะเป็นกลไกสนับสนุนการดูแลชุมชนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป และเดินทางเข้าพบร้านอาหารไทยในพื้นที่ ได้แก่ ร้าน Lemongrass ร้าน Imperial Thai Cuisine ร้าน Cham Thai Cuisine และร้าน Siam Thai เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อมูลด้านกงสุล และเชิญชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม เมืองแซคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลข ๓๒๓ – ๙๖๒ – ๙๕๗๔ ในวันและเวลาราชการ


กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานการกุศล Stu and the Kids เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาที่ยากไร้

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ไปร่วมงานการกุศล Stu and the Kids ที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งจัดโดยองค์กร Stu and the Kids (องค์กรไม่แสวงผลกำไร) ก่อตั้งโดยนาย Stewart M. Skversky ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาที่กำพร้าและยากไร้ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภายในงานมีการออกร้านโดยภัตตาคารชื่อดัง ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รวม ๒๘ ร้าน มีการสาธิตมวยไทย ดนตรีไทย และการประมูลบัตรกำนัลและเครื่องประดับต่าง ๆ เพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน


สถานกงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงขอบคุณผู้จัดงานและผู้สนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ที่ร้านตำหนักไทย ไทยทาวน์ สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล อาสาสมัครและผู้สนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ซึ่งประสพความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน มากที่สุดตั้งแต่จัดงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔

กงสุลใหญ่ฯ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ฯ และ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรจากนครลอสแอนเจลิสและสถานกงสุลใหญ่ฯ แก่ผู้จัดงานและอาสาสมัครต่าง ๆ ด้วย

กงสุลใหญ่ฯได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมจัดงานฯ ทุกท่าน และกล่าวถึงความสำคัญของชุมชนไทยในต่างประเทศว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ ไทย ซึ่งชุมชนต้องแสดงพลังและดึงประโยชน์ความรู้ความสามารถออกมาใช้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะของบุตรหลานคนไทยรุ่นที่สอง

นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ย้ำเพื่อความโปร่งใส ขอให้ทุกสมาคมที่จัดงานการกุศลต่าง ๆ เร่งสรุปและเผยแพร่บัญชีรายรับรายจ่ายให้สาธารณชนรับทราบโดยเร็ว

ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ฯ ประกาศผู้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ฯ ปี ๒๕๖๒ ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง โดยจะจัดงานฯในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๒


พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ (Angels Wings Foundations)

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ (Angels Wings Foundations) ร่วมกับนางภรทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ (CEO & Founder of Angels Wings Foundation) ณ โรงแรม Montage Beverly Hills

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิแอนเจิลวิงส์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษานำความรู้ความสามารถกลับไปช่วยเหลือสังคม ชุมชนและบ้านเกิดของตนเอง ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาฯ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยของประธานมูลนิธิแอนเจิลวิงส์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

พิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยคัดเลือกและให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทย-อเมริกัน ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มีผลการเรียนดี แบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ระดับ คือ 1.) ระดับวิทยาลัย (College) จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 2.) ระดับมหาวิทยาลัย (University) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ทุน โดยนอกจากมีผลการเรียนที่ดีแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนต้องมีประวัติการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทย-อเมริกัน เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

ในโอกาสนี้ ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ฯ และนางภรทิพย์ฯ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกับมอบทุนการศึกษา ของรางวัลที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนทั้ง 31 คน และ มอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนเมื่อปีที่แล้วจำนวน 2 คน ที่ได้ขึ้นมากล่าวถึงประสบการณ์การเรียนและ การทำกิจกรรมช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อคิดและแนวทางกับนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาฯ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง